عنوان :
تعيين تعداد و مكان ترانسفورماتورهاي يدكي در شبكه هاي توزيع
نويسنده اصلي :
ميلاد صداقتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده آسيب ديدن و خطاهاي تجهيزات در سيستم قدرت غيرقابل اجتناب است. يك شركت برق بايد طوري برنامه¬ريزي كند كه تجهيزات معيوب به وسيله تجهيزات آماده به كار يا تجهيزات يدكي جايگزين شود. اين سؤال كه تعداد بهينه ترانسفورماتورهاي يدكي و متحرك چه مقدار باشد از موضوعات مهم مورد بررسي در اين پروژه است. براي اين منظور، در ابتدا راهبردي جهت استفاده بهينه از ترانسفورماتورهاي متحرك ارايه مي¬شود تا هزينه-هاي نگهداري و بهره¬برداري از تجهيزات يدكي كاهش يابد. همچنين تابع هدفي براي تعيين تعداد بهينه ترانسفورماتورهاي يدكي ارايه مي¬شود. اين تابع هدف قابليت تحليل در بازه زماني چند ساله را امكان¬پذير مي-سازد. سپس به تأثير تعميرات پيشگيرانه در تعيين تعداد بهينه ترانسفورماتورهاي يدكي پرداخته مي¬شود. براي اين منظور روشي برايبهينه¬سازي تعمير و نگهداري يك ترانسفورماتور ارايه مي¬شود تا سطح دسترس¬پذيري ترانسفورماتور را افزايش و هزينه¬هاي خاموشي را كاهش دهد. همچنين در اين پايا‌ن¬نامه خطاهاي تصادفي و خطاهاي مربوط به فرسودگي در نظر گرفته مي¬شود تا مدلسازي عدم قطعيت و مديريت آن¬ها امكان¬پذير گردد. همچنين با استفاده از نظريه آرنيوس اثر سوء انتقال بار بر روي ترانسفورماتورهاي مجاور مورد بررسي قرار خواهد گرفت. رشد بار ساليانه با استفاده از توزيع نرمال تخمين زده شده و با استفاده از پخش بار، اثر افت ولتاژ در تابع هدف در نظر گرفته خواهد شد. در انتها به مسئله تعيين مكان محل نگهداري ترانسفورماتورهاي يدكيشبكه توزيعپرداخته خواهد شد. براي اين منظور از سه روش فاصله اقليدسي، مجذور فاصله اقليدسي و فاصله مستقيم استفاده مي¬شود. آنچه كه جستجو مي¬شود مكاني است كه بتواند تابع هزينه كل تعيين شده را كمينه نمايد. كليد واژه¬ها: ترانسفورماتور يدكي، ترانسفورماتور متحرك، مدل ماركوف، شبيه¬سازي مونت كارلو، مكان ذخيره ترانسفورماتورهاي يدكي و متحرك.
شماره ركورد :
100379
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سيستم هاي قدرت
استاد راهنما :
دكتررضا دشتي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت