عنوان :
مدل المان محدود شروع خرابي در لايه مياني فايبر و ماتريس در مواد مركب فلزي تحت بارگذاري مركب
نويسنده اصلي :
گرجي بندپي، ميثم
كليدواژه فارسي :
162 ص.، تصوير، جدول، 4+54 كتابنامه
شماره ركورد :
10038
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمدي اقدم، محمد , داغياني، حميدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت