عنوان :
سنتز، شناسايي و بهينه سازي ساختارهاي شبكه اي متخلخل بر پايه فلزهاي نيكل و روي با ليگاند دهنده اكسيژن
نويسنده اصلي :
نعمت الله محمدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده: در اين پژوهش، ابتدا چارچوب فلز-آلي MOF-5 به روش سولووترمال سنتز و شناسايي شد، سپس با افزودن فلز نيكل تركيب Ni-MOF-5 هم ساختار با MOF-5به همين روش به¬دست آمد،بررسي آناليزهايي مانند طيف زير قرمز، الگوي پراش پرتو ايكس، جذب و واجذب نيتروژن و وزن سنجي حرارتي حضور نيكل در ساختار چهاروجهي [Zn4O]6+راتاييد كرد. روش سولووترمال مستلزم استفاده از حلال، دما و زمان واكنش طولاني مي¬باشد. در اين كار براي اولين بار موفق به سنتز دو تركيب MOF-5 و Ni-MOF-5 به روش اختلاط فيزيكي شديم كه آناليزهاي نام برده هم¬ساختار بودن اين تركيب¬ها با نمونه¬هاي گزارش شده را تاييد مي¬كند. اين روش از جمله روش ¬هاي شيمي سبز مي¬باشد كه بدون استفاده از حلال و در مدت زمان كمتر از 30 دقيقه انجام شد. همچنين تركيب Ni-MOF-5 به عنوان كاتاليزگر ناهمگن در واكنش سنتز ايميدازول مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه بازدهي قابل مقايسه¬اي با ساير كاتاليزگرهاي استفاده شده در گزارش¬هاي قبلي داشت. واژه‌هاي كليدي:Ni-MOF-5، سولووترمال، شيمي سبز، مكانوشيمي، كاتاليزور ناهمگن، ايميدازول
شماره ركورد :
100380
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي غفاري نژاد
رشته تحصيلي :
شيمي معدني
استاد راهنما :
دكتر فرانك منطقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت