عنوان :
كنترل پيشگوي توربين هاي بادي توان بالا با تزريق گشتاور با استفاده از ذخيره ساز هواي فشرده
نويسنده اصلي :
محمدعلي زاده شبستري، پريسا Parisa Mohammadalizadeh Shabestari
كليدواژه فارسي :
75 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 42 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
با توجه به بالا بودن ممان اينرسي توربين بادي، هنگام تغييرات سرعت باد، تغيير سريع سرعت زاويه¬اي پره توربين بادي امكان¬پذير نيست. اين امر موجب كاهش راندمان آئروديناميكي توربين بادي و در نتيجه كاهش انرژي خروجي آن مي¬شود. لذا تزريق گشتاور در لحظات تغيير ناگهاني سرعت باد مي¬تواند موجب افزايش شتاب محور چرخان توربين و بازگشت سريع توربين به نقطه كار بهينه خود ¬شود كه اين امر مي¬تواند موجب افزايش انرژي خروجي گردد. در اين پروژه براي تزريق گشتاور از اتصال ذخيره¬ساز به توربين بادي استفاده شده¬است. در هنگام افزايش سرعت باد، با اتصال ذخيره¬ساز، مي¬توان در زمان كمتري سرعت توربين بادي را به سرعت نامي رساند. در اين حالت ذخيره¬ساز دشارژ مي¬شود. در زمان كاهش سرعت باد با اتصال ذخيره-ساز و در نتيجه افزايش بار توربين بادي در زمان ترمز، ذخيره¬ساز شارژ شده و در نتيجه كاهش سرعت توربين سريعتر انجام مي¬پذيرد. در اين پروژه به بررسي تزريق گشتاور در هنگام تغيير سرعت باد توسط ذخيره¬ساز هواي فشرده به منظور افزايش انرژي توليدي توربين بادي پرداخته مي¬شود. براي اين بررسي از سه مدل ورودي باد مختلف شامل ورودي باد پله¬اي، ورودي باد واقعي بر اساس توزيع ويبول در مدت زمان 1000 ثانيه و ورودي باد واقعي بر اساس توزيع ويبول در مدت زمان 6 ساعت استفاده خواهد شد. سامانه تركيبي توربين بادي و ذخيره¬ساز هواي فشرده با استفاده از روابط حاكم بر آن مدل¬سازي شده و مدل حاصل در محيط نرم¬افزاري MATLAB شبيه¬سازي مي¬شود.
شماره ركورد :
100386
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رياحي دهكردي، غلامحسين Dr. Gholam hossein Riahy Dehkordi
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت