عنوان :
تحليل و طراحي تقويت‌كننده گسترده بر روي موجبر مجتمع‌شده در زيرلايه
نويسنده اصلي :
احمدي اندواري، شبنم Ahmadi Andevari, Shabnam
كليدواژه فارسي :
ي + 94ص.، تصوير، جدول، نمودار، 3+ 53 كتابنامه
چكيده :
در اين پايان‌‌نامه طراحي يك تقويت‌‌كننده گسترده ماتريسي مايكروويو را با استفاده از تكنولوژي موجبر مجتمع‌‌شده در زيرلايه موردبررسي‌‌ قرار‌‌داده‌‌ايم. تقويت‌‌كننده‌‌هاي ماتريسي با هدايت سيگنال ورودي به چند مسير مجزا و سپس تقويت سيگنال توسط ترانزيستورهايي در دو يا چند طبقه، عمل‌‌مي‌‌كنند. تقويت‌‌كننده ماتريسي طراحي‌‌شده در اين پايان‌‌نامه يك تقويت‌‌كننده چهارمسيره دوطبقه مي‌‌باشد. تاكنون اين تقويت‌‌كننده‌‌ها اغلب بر روي خطوط مايكرواستريپ و در مواردي با استفاده از ساختارهاي موجبري طراحي‌‌شده‌‌اند. موجبر مجتمع‌‌شده در زيرلايه پيكربندي نويني است كه امكان ايجاد ساختارهاي شبيه موجبر راستگوشه را در مدارهاي چاپي متداول ممكن مي‌‌كند. به‌‌منظور بهره بردن از مزاياي ساختار SIW شامل قابليت انتقال توان بالا، ضريب كيفيت بالا و قابليت مجتمع‌‌سازي، ساختار مقسم و تركيب‌‌كننده توان با تكنولوژي SIW طراحي‌‌شده‌‌است كه با قرار دادن ويا هايي در دو سمت مبدل SIW به مايكرواستريپ استفاده‌‌شده در اين مقسم توان، تلف بازگشتي ورودي و خروجي آن بهبود يافته‌‌است. در راستاي طراحي تقويت‌‌كننده، از هموارساز بهره نويني براي از بين بردن شيب بهره تقويت‌‌كننده استفاده‌‌شده‌‌است. اين هموارساز بهره در باند فركانسي GHz 15-8 داراي تلف بازگشتي بيشتر از dB 15 و تلف توان كوچكتر از dB 0.7 است. در نهايت تقويت‌‌كننده‌‌اي با بهره dB 17 با ريپل كمتر از dB 4 و تلف بازگشتي ورودي و خروجي بيش از dB 10 در باند فركانسي GHz15-8 و با حداكثر توان خروجي dBm 18 طراحي‌‌شده‌‌است. براي بهبود توان خروجي ساختار تقويت‌‌كننده ديگري ارائه‌‌شده‌‌است كه با همان مشخصات بهره و تلف بازگشتي، توان خروجي آن به dBm 28 رسيده‌‌است. در نهايت براي راستي‌‌آزمايي نتايج به‌‌دست‌‌آمده، شبيه‌‌سازي‌‌ها در دو شبيه‌‌ساز HFSS و CST با يكديگر مقايسه‌‌شده‌‌اند و تطبيق خوبي ميان نتايج دو شبيه‌‌ساز مشاهده‌‌شده‌‌است.
شماره ركورد :
100387
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مرادي، غلامرضا Moradi, Gholamreza , صراف شيرازي، رضا Sarraf shirazi, Reza
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت