عنوان :
مكان يابي محيط بسته با استفاده از امواج راديويي
نويسنده اصلي :
محمودي نيا، عرفان
كليدواژه فارسي :
ت+67 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 14 كتابنامه
چكيده :
درمكان هاي سر باز مي توان مكان يك فرد يا شي را توسط امواج GPS ، با دقت بسيار بالايي مشخص كرد. اما در مكان هاي سرپوشيده استفاده از سيستم تعيين موقعيت جهانيGPS، بدليل تداخل امواج دچار مشكل مي باشد، استفاده از منابع در دسترس ديگر مانند امواج واي-فاي تا حدي اين مشكلات را حل كرده است. سيستم موقعيت يابي مكانهاي سرپوشيده (IPS ) در واقع سيستمي است كه مكان اشياء و يا افراد داخل يك ساختمان را با استفاده از امواج راديويي، ميدان مغناطيسي، سيگنال هاي صوتي، و يا ديگر اطلاعات حسي جمع آوري شده توسط دستگاه هاي تلفن همراه تعيين مي كند. با توجه به اين كه استفاده از گوشي هاي هوشمند به شدت در دنياي امروز افزايش يافته است نياز به مكان يابي در محيط بسته به منظور مقاصد مختلف امنيتي، ايمني، تجاري و... را افزايش داده است. در اين پروژه به بررسي روش هاي مناسب براي موقعيت يابي مكان هاي سرپوشيده مي پردازيم و روش يادگيري بر پايه ي گراف(GSSL ) را انتخاب و نحوه عملكرد آن و شيوه ي برچسب زدن داده هاي بدون برچسب را به طور كامل شرح مي دهيم. تحليل رياضي الگوريتم هاي مورد نظر ما را در انجام اين عمل ياري خواهد كرد. اين فرآيند كه روي سيستم عامل اندرويد اجرا مي شود داراي دو بخش آموزش (Train) و موقعيت يابي (Localize) است. داده ها خود به دو دسته ي برچسب دار (Labeled) و بدون برچسب تقسيم مي شوند. كه از روش هاي متفاوتي چون استفاده از اثرتماس انگشت (Finger Print) براي جمع آوري داده هاي برچسب دار و روش گشتي (Patrol) و بدون برچسبي (Unlabeled) براي جمع آوري داده هاي بدون برچسب استفاده مي شود. پس از جمع آوري داده و ذخيره ي آن ها در ديتابيس يا پايگاه داده، از برنامه اي در سمت سرور براي انجام عمليات پردازش روي داده ها استفاده مي كنيم. در نهايت با برچسب زدن داده هاي بدون برچسب بخش آموزش به پايان مي رسد. در بخش موقعيت يابي نيز فرد با فرستادن داده هاي موجود در محيط چون سنسورها و توان دريافتي از مودم هاي اطراف به سمت سرور موقعيت خود را در محيط جويا مي شود. سپس با روش هاي موجود مكان شخص را باز مي گرداند.
شماره ركورد :
100388
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پوراحمدي، وحيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت