عنوان :
مقايسه تمايز بين انواع تصاوير(چهره انسان-ميوه-منظره) در حالات مختلف توجه-هوشياري با استفاده از سيگنال EEG
نويسنده اصلي :
فقاني جديدي، آرميتا Faghani Jadidi, Armita
كليدواژه فارسي :
ط + 134ص.، تصوير، جدول، نمودار، 8+ 46 كتابنامه
چكيده :
توجه و هوشياري، پرچالش ترين جنبه هاي شناختي مغز هم از نظر ماهيت و چگونگي و هم از نظر پردازش و آناليز داده هستند. به دليل پيچيدگي اين دو مقوله شناختي و بنيادي بودن اين مفاهيم، ضرورت درك صحيح ارتباط ميان توجه و هوشياري و بررسي تاثير متفاوتي كه بر روي فعاليت هاي مختلف ذهني مي گذارند، از اهميت بالايي برخوردار است. يكي از اين فعاليت هاي ذهني، مشاهده تصاوير متفاوت است كه با پردازش هاي پيچيده در مغز همراه است. دسته بندي اين تصاوير، با استفاده از سيگنال ها و تصاوير مغزي ثبت شده در حين تحريك ديداري، به خوبي امكان پذير است. در اين پروژه سعي شده است با استفاده از سيگنال مغزي EEG به مقايسه تاثير حالات مختلف توجه و هوشياري در تمايز و تفكيك بين دسته تصاوير مختلف (چهره انسان، ميوه و منظره) پرداخته شود. سيگنال استفاده شده، طبق پروتكل خاص از 45 سوژه با الكترودگذاري 8 كاناله، مطابق استاندارد 10-20، ثبت شده بود. براي تحليل سيگنال هاي ثبت شده، دسته ويژگي هاي مختلفي استخراج شد و براي طبقه بندي حالت هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفت. به منظور كاهش بُعد از الگوريتم ژنتيك و روش هاي غيرخطي t-SNE و كرنل t-SNE استفاده شده است. در بخش طبقه بند ها نيز براي بهبود نتايج علاوه بر SVM غيرخطي با هسته گوسي، يك الگوريتم تركيبي طبقه بند فازي-ايمني مصنوعي به علاوه ي يك روش تركيب آراء طبقه بندها مبتني بر نظريه ي دمپستر-شافر استفاده شده است. نتايج براي چهار حالت ذهني مختلف (كلاس هوشياري با توجه، هوشياري بدون توجه، غير هوشيار با توجه و غير هوشيار بدون توجه) بررسي شد. نتايج نشان مي دهد كه جداسازي و تفكيك دو دسته تصوير ميوه و چهره انسان در حالت ذهني هوشيار و توجه بالاترين صحت با 93.4% است و در بقيه حالت نداشتن توجه انتخابي به تصاوير در مقابل هوشياري به اين تصاوير توانايي تفكيك و جداسازي را بيشتر كاهش مي دهد
شماره ركورد :
100389
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مرادي، محمد حسن Moradi, Mohammad Hassan
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت