عنوان :
تحليل ديناميكي روبات دوپاي غير فعال با بالا بدنه
نويسنده اصلي :
فرشيمي، فرشاد
كليدواژه فارسي :
80 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 20 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10039
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نراقي، مهيار
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت