عنوان :
رابطه ي بين هوش و ماشين با تأكيد بر امكانپذيري كواليا
نويسنده اصلي :
فاطمه، قاسمي Qasemi,Fatemeh
كليدواژه فارسي :
د+95 ص.، تصوير، 34 كتابنامه
چكيده :
يكي از موضوعات قابل توجه در فلسفه‌ ذهن امروزه آگاهي مي‌باشد. فلاسفه ذهن و محققان علوم شناختي نظريات بسياري در اين باره مطرح كرده‌اند. ما در اين پايان نامه به نظريه ي اوبراين و اپي درباره‌ي آگاهي پديداري پرداخت. براساس اين نظريه آگاهي پديداري مي تواند توسط مدل هاي شبكهاي از ذهن ايجاد شود. در حالي كه شبيه سازي آن توسط مدل هاي نمادين ذهن را منكر مي شوند. از نظر آنها آگاهي پديداري بر حالت هاي بازنمايشي موجود در شبكه هاي عصبي ذهن سوپروين مي شود. به نظريهي آنها نقد هايي وارد است، كه در فصل آخر به بخشي از آنها پرداخته شده است.
شماره ركورد :
100390
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
داودي بني، مجيد Dr. Majid Davoody Beni
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت