عنوان :
اجماع در كلاسي از سيستم‌هاي چندعامله‌ي غيرخطي مرتبه بالا
نويسنده اصلي :
،رضائي، حامد Rezaee, Hamed
كليدواژه فارسي :
خ+155 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 181 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
در اين رساله، مساله‌ي اجماع بدون رهبر در سيستم‌هاي چندعامله‌ي غيرخطي مرتبه بالا بررسي خواهد شد. اگرچه تاكنون مطالعاتي در زمينه‌ي كنترل اجماع در سيستم‌هاي چندعامله‌ي مرتبه بالا صورت گرفته است، فرض اصلي در تحقيقات انجام شده در اين راستا خطي‌پذيري سيستم‌ها‌ي غيرخطي به صورت انتگرال‌گير با مرتبه‌‌اي برابر مرتبه‌ي سيستم‌ مي‌باشد. با اين حال، به علت پاره‌اي مشكلات مانند عدم قطعيت در مدل يا نامعلوم بودن آن، زيرتحريك بودن مدل و غيره، خطي‌پذيري هميشه امكان‌پذير نمي‌باشد كه بررسي اين مساله اساس تحقيق حاضر است. از طرفي توجه به مشكلات عملي ديگر مانند كاهش اطلاعات ارسالي، اجماع ميانگين، عدم پيوستگي در ارسال اطلاعات و تصادفي بودن گراف ارتباطي شبكه، نامشخص بودن علامت ورودي عامل‌ها و همچنين تاخير در شبكه‌ي ارتباطي از مهم‌ترين فرض‌ها در انجام رساله خواهد بود. در ابتدا روشي براي اجماع ميانگين در سيستم‌هاي چندعامله با مدل غيرخطي برونوفسكي با پارامترهاي نايقين پيشنهاد خواهد شد و نتايج به دست آمده به شبكه‌ها‌ي با گراف ارتباطي متغير با زمان يقيني و تصادفي توسعه داده خواهد شد. سپس اجماع در سيستم‌هاي چندعامله با مدل غيرخطي برونوفسكي نايقين در حضور تاخيرهاي ارتباطي مطالعه خواهد شد و در ادامه، اجماع ميانگين در سيستم‌هاي چندعامله با مدل غيرخطي برونوفسكي با پارامترهاي نامعلوم (با علامت ورودي نامعلوم) در حضور گراف‌هاي ارتباطي متغير با زمان يقيني و تصادفي بررسي خواهد شد. با توجه به پاره‌اي مشكلات در بيان سيستم‌هاي غيرخطي به صورت برونوفسكي، در ادامه‌ي رساله، مساله‌ي اجماع در سيستم‌هاي خطي عمومي با مولفه‌هاي غيرخطي ليپشيتز در حضور گراف‌هاي ارتباطي متغير با زمان و اجماع در سيستم‌هاي غيرخطي مرتبه بالا با مدل پسخور اكيد در حضور پارامترهاي نامعلوم (با علامت ورودي نامعلوم) مطالعه خواهد شد. در پايان نيز، به بررسي مساله‌ي اجماع‌پذيري وضعيت در ماهواره‌هاي تحريك شده به صورت مغناطيسي به عنوان كلاسي از سيستم‌هاي زيرتحريك پرداخته خواهد شد.
شماره ركورد :
100391
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عبداللهي، فرزانه Abdollahi, Farzaneh
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت