عنوان :
اكتشافات ژئوشيميائي و بررسي كاني زائي در دره سه هزار تنكابن
نويسنده اصلي :
يزداني، ميثم
كليدواژه فارسي :
س+164 ص، تصوير، جدول، نمودار، نقشه، 18+42 كتابنامه، 61 ص. ضمائم
چكيده :
منطقه سه هزار در 43 كيلومتري جنوب شهرستان تنكابن با وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه 1:100000 رامسر قرارگرفته است. هدف از اين پروژه، تعيين تيپ‌هاي سنگ ها، نوع ماگما و جايگاه تكتونيكي توده نفوذي و پتانسيل‌يابي با استفاده از مطالعات ليتوژئوشيميايي و آبراهه اي در منطقه سه هزار است. مطالعات در سه بخش بازديد صحرايي، نمونه‌برداري از گرانيت‌هاي غيرهوازده و آبراهه ها و پردازش داده ها صورت گرفت. تعداد 16 نمونه جهت مطالعات ميكروسكوپي و پتروگرافي، تعداد 41 نمونه سنگي براي مطالعات ليتوژئوشيميايي، تعداد 11 نمونه از گرانيت‌هاي منطقه جهت طبقه‌بندي سنگ‌ها، و تعداد 71 نمونه جهت مطالعات آبراهه اي مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات سنگ‌شناسي نشان داد سنگ‌هاي منطقه از نوع گرانيت، گرانوديوريت، سينيت تا كوارتزسينيت و كوارتزمونزونيت مي‌باشد. ماگما در اين منطقه از نوع آلكالن تا ساب آلكالن است و گرانيت هاي منطقه از نوع پرآلومين و داراي جايگاه تكتونيكي حاشيه فعال قاره و از نوع تيپ I مي باشد. با توجه به بررسي هاي انجام شده بر روي مقاطع صيقلي، كاني هاي پيريت، كالكوپيريت و مگنتيت مشاهده شدند. نتايج حاصل از مطالعات ليتوژئوشيميايي نشان مي‌دهد كه در ارتفاعات كوه پله آثاري از كاني‌سازي آهن به صورت رگه و رگچه‌هاي اسكارني و سيليسي-اكسيد آهني حضور دارد. و در ارتفاعات موسوم به آهن تله نيز آثاري از كاني‌سازي آهن و مس به صورت رگه و رگچه‌هاي مگنتيتي به همراه آغشتگي‌هاي مالاكيت، آزوريت و كالكوپيريت و اكسيدهاي آهن به وقوع پيوسته است. به نظر مي‌رسد كه كاني‌سازي در محدوده مورد بررسي از نوع كانسارهاي اسكارن منيزيم آهن‌دار واقع در زون كوهزايي مرتبط با فرورانش بوده كه مقادير نسبتاً قابل‌توجهي مس، روي و طلا به صورت عناصر فرعي حضور دارند. مطالعات آبراهه‌اي صورت گرفته در اين پروژه شامل روش‌هاي آماري تك متغيره، دومتغيره و چند متغيره است. در آمار تك متغيره، روش‌هاي حد آستانه و غربالگري P.N، براي آمار دومتغيره ضرايب همبستگي پيرسون و در آمار چند متغيره روش‌هاي آناليز خوشه‌اي و آناليز فاكتوري مورد بررسي قرار گرفت. براي جدايش آنومالي از زمينه از روش‌ آماري تك متغيره حد آستانه و روش ساختاري هندسه فركتال عيار – مساحت استفاده، كه آنومالي مربوط به هركدام از اين مطالعات مشخص گرديد. و در مجموع نقشه‌هاي آناليز فاكتوري، حد آستانه و فركتال عيار - مساحت تهيه و نقاط آنومال مشخص گرديد. بر اساس نقشه‌هاي حاصل از روش‌هاي آماري و فركتال عيار - مساحت در مي‌يابيم؛ تمركز داده ها بيشتر در منطقه آرود مي‌باشد. اين مطالعات نشان داد منطقه سه هزاربالا داراي آنومالي عناصر طلا، روي، آهن و مس در مناطق اسكارني در مجاورت سازندهاي مبارك و روته با توده نقوذي گرانيتي در منطقه آرود مي‌باشد.
شماره ركورد :
100392
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
علي نيا، فيروز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت