عنوان :
استحكام باقيمانده سازه سكوي فراساحلي پس از برخوردهاي متناوب كشتي
نويسنده اصلي :
دهقان، محمدصادق Dehghan, Mohammad Sadegh
كليدواژه فارسي :
ح+ 103 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 2+34 كتابنامه.
چكيده :
از اعضاي لوله¬اي به‌طور گسترده در ساخت انواع سازه¬ها استفاده مي¬شود. قابليت¬هاي زياد آنها نظير رفتار يكسان در تمامي جهت¬ها و كاربرد آسان، آنها را به پركاربردترين اعضاي به¬كار رفته در ساخت سازه¬هاي فراساحلي نظير سكوهاي جاكت تبديل كرده است. سازه¬هاي دريايي در طول عمر خود در معرض بارهاي مختلفي قرار مي¬گيرند، كه يكي از مهمترين آنها ضربه¬هاي حاصل از برخورد كشتي مي¬باشد. برخورد كشتي با اعضاي لوله¬اي اين نوع سازه¬ها منجر به توليد انواع عيوب در آنها مي¬گردد. ازجمله اين عيوب مي¬توان به تورفتگي اجزاي لوله¬اي اشاره كرد، كه عيوب منتجه در سازه قطعاً استحكام باقيمانده آن را تحت تأثير قرار مي¬دهد. از سوي ديگر برخورد كشتي با سازه¬ فراساحلي مي¬تواند به‌كرات صورت پذيرد، بدين سبب لازم است تا تأثير عوامل گوناگون مرتبط با مسئله برخورد كشتي با سكو، در بررسي استحكام باقيمانده و ايمني سكو به‌حساب آورده شود. در اين مطالعه براي شبيه¬سازي اعضاي لوله¬اي و سكوي دريايي از روش اجزا محدود به-وسيله¬ نرم¬افزار آباكوس استفاده شد، و پاسخ اعضاي لوله¬اي و همچنين بررسي استحكام باقيمانده اعضاي لوله¬اي و سكوي دريايي تحت اثر بارهاي متناوب جانبي به¬صورت شبه استاتيكي مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت شبيه¬سازي برخورد كشتي به عضو لوله¬اي و سكو، ناحيه¬اي از كشتي در نرم¬افزار مدل شد و به¬عنوان ضربه¬ي كشتي به عضو لوله¬اي و سكو اعمال گرديد. همچنين در اين مطالعه براي ارزيابي استحكام باقيمانده عضو لوله¬اي و سكوي دريايي، انواع حالت برخورد، برخورد از ناحيه¬ي پهلو و جلوي كشتي و همچنين با تغيير محل اعمال بار (محل برخورد) در يك¬دوم و يك-هشتم طول عضو لوله¬اي و سكو، مقدار فرورفتگي¬ها و جابجايي¬هاي ناشي از برخورد در عضو لوله¬اي و سكو موردبررسي قرار گرفت. با توجه به نتايج حاصل از مدل¬سازي، مشخص شد كه مقدار استحكام باقيمانده عضو لوله¬اي و سكو با تعداد برخوردها رابطه مستقيم داشته و با افزايش تعداد برخورد، استحكام باقيمانده سكو كاهش مي¬يابد. همچنين در بررسي محل و حالت برخورد مشخص شد كه، در برخورد از ناحيه جلوي شناور و به يك¬هشتم طول عضو لوله¬اي، نيروي لازم براي ايجاد فرورفتگي و تغيير شكل سكو بيشتر شده و سكو در اين حالت از استحكام بيشتري برخوردار است.
شماره ركورد :
100393
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
خدمتي، محمدرضا Khedmati, Mohammad Reza
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت