عنوان :
بررسي الگوهاي فضايي و مؤلفه‌هاي مستقل سيگنال EEG در تصور حركت
نويسنده اصلي :
زارعي، اصغر
كليدواژه فارسي :
ح + 121 ص.، تصور، جدول، نمودار، 1+80 كتابنامه
چكيده :
مفهوم حركت و حركت داشتن را مي¬توان به عنوان يكي از تعريف هاي زندگي دانست. ابعاد حركتي انسان بسيار پيچيده است و بخش هاي زيادي در سيستم عصبي عضلاني اين مسئوليت مهم را بر عهده دارند. بروز مسائلي از قبيل مشكلات ژنتيكي، تصادف، سكته مغزي، ايجاد ضايعه نخاعي و نظاير آن در سيستم عصبي عضلاني قابليت حركت را مختل مي كنند. سيستم واسط مغز-رايانه (Brain-Computer Interface) به دنبال ايجاد مسيري است كه ارتباط بين مغز و عضلات را خارج از حالت پايه اي برقرار سازد. با توجه به مزايايي كه در سيگنال الكتروانسفالوگرافي وجود دارد اين سيگنال به عنوان كاربردي ترين سيگنال واسط مغز-رايانه شناخته مي شود. از مهمترين مسائل موجود در مطالعات BCI تشخيص صحيح نوع تصور حركت است. جهت تشخيص بهتر اين فعاليت حركتي در مغز، الگوريتم هايي مبتني بر فيلتر هاي فضايي پيشنهاد شده است. اين فيلتر ها با هدف بهبود تشخيص نوع تصور، فعاليت محلي را تقويت و فعاليت توزيع شده را تضعيف مي كنند. در اين تحقيق به بررسي روش هاي استخراج اين فيلتر هاي فضايي، با استفاده از آناليز مولفه هاي مستقل و نيز فيلتر فضايي مشترك پرداخته شده است. در راستاي جداسازي كور منابع و استفاده از منابع حركتي، روشي خودكار جهت تشخيص مولفه هاي حركتي پيشنهاد شده و ويژگي هاي حاصل از اين منابع مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش الگوي فضايي مشترك، با تشخيص خودكار تعداد مولفه و تشخيص تُنك ترين ويژگي ها بهبود مناسبي (حدود 4%) در روش MAP-CSP ايجاد گرديده است. همچنين با استفاده از روش هاي آناليز تُنك در انتخاب بهترين ويژگي ها، فيلتر هاي فضايي مبتني بر زير باند هاي فركانسي حدود 2% بهبود يافته است. در راستاي فيلتر هاي فضايي چندكلاسه نيز، با استفاده از روش قطري سازي توام ماتريس كوواريانس و ويژگي ناحيه قشر حركتي، نتايج مناسبي (2% بهبود) در طبقه بندي چند كلاسه حاصل شده است.
شماره ركورد :
100395
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
قاسمي، فرناز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت