عنوان :
تحليل الاستيك-پلاستيك سه محوره ورق مستطيلي با جنس مواد هدفمند با شرايط تكيه گاهي مختلف تا آستانه ي تسليم
نويسنده اصلي :
نيك بخت، سعيد Nikbakht, Saeid
كليدواژه فارسي :
ك+ 134 ص.٬تصوير، جدول، نمودار،2+41 كتابنامه
چكيده :
در اين پايان نامه ورق هاي هدفمند, هدفمند ساندويچي و كامپوزيتي با تئوري لايه گون تحليل مي شوند. در ابتدا, با استفاده از روش مينيمم انرژي پتانسيل, ورق كامپوزيتي چند لايه تحليل مي شود. پس از صحت سنجي ورق كامپوزيتي و اطمينان حاصل كردن از درستي روند حل معادلات المان محدود, با تغيير روابط تنش-كرنش, ورق هاي هدفمند و هدفمند ساندويچي تحليل مي شوند. در اين مرحله از حل فرض بر اين است كه مواد هدفمند در راستاي ضخامت با تابع تواني تغيير خواص دهند و قانون مخلوط ها براي اين ورق ها صادق مي باشد. در تمامي اين نوع ورق ها مقادير تنش و خيز مركز ورق براي بارگذاري ها ي گسترده ي سينوسي دو طرفه و گسترده ي يكنواخت و شرايط تكيه گاهي مختلف به دست مي آيد. سپس براي اينكه نتايج به دست آمده به واقعيت نزديكتر باشد از مدل بهبود يافته ي قانون مخلوط ها موسوم به مدل براي تخمين روند تغييرات خواص مكانيكي ورق هدفمند از جمله تنش تسليم و مدول يانگ استفاده مي شود. در مرحله ي بعدي با داشتن تمامي مولفه هاي تنش با استفاده از معيار هاي فون ميسز و ترسكا تنش معادل در تمامي نقاط ورق به دست مي آيد. سپس با مقايسه ي تنش هاي معادل با تنش تسليم در هر نقطه از ورق نقطه ي شروع تسليم در ورق هدفمند به دست مي آيد. همچنين با تغيير نمايه ي تواني و شرايط مرزي تاثير اين دو پارامتر بر نحوه ي شروع تسليم ورق هدفمند بررسي مي شود. در نتايج ارائه شده براي ورق هاي كامپوزيتي سه و چهار لايه, دقت روش لايه گون بسيار مناسب بوده به طوري كه ميزان انحراف نتايج در مقايسه با تئوري الاستيسيته ي سه بعدي در تنش هاي درون صفحه اي براي ورق هاي ضخيم كمتر از 1 درصد و همين مقدار براي ورق هاي نازك كمتر از 2 درصد مي باشد. در نتايج مربوط به مواد هدفمند اين مقدار خطا براي خيز و تنش هاي درون صفحه اي براي نمايه هاي تواني مختلف, كمتر از 3 درصد مي باشد. همچنين نمودار هاي تنش ها و جابجايي هاي مواد هدفمند مطابقت خوبي با نتايج حاصل از تئوري هاي برشي جديد دارد. نتايج مربوط به تسليم ورق هدفمند نشان مي دهد كه با تغيير شرايط مرزي, نقطه ي شروع تسليم با توجه به معيار تسليم مورد استفاده(معيار فون ميسز و ترسكا) تغيير مي كند. بعلاوه, افزايش نمايه ي تواني باعث تسريع در تسليم سازه مي شود. فلوچارت روند تحليل ورق هاي هدفمند در پيوست 1 پايان نامه ارائه شده است. در نتايج ارائه شده براي ورق هاي كامپوزيتي سه و چهار لايه, دقت روش لايه گون بسيار مناسب بوده به طوري كه ميزان انحراف نتايج در مقايسه با تئوري الاستيسيته ي سه بعدي در تنش هاي درون صفحه اي براي ورق هاي ضخيم كمتر از 1 درصد و همين مقدار براي ورق هاي نازك كمتر از 2 درصد مي باشد. در نتايج مربوط به مواد هدفمند اين مقدار خطا براي خيز و تنش هاي درون صفحه اي براي نمايه هاي تواني مختلف, كمتر از 3 درصد مي باشد. همچنين نمودار هاي تنش ها و جابجايي هاي مواد هدفمند مطابقت خوبي با نتايج حاصل از تئوري هاي برشي جديد دارد. نتايج مربوط به تسليم ورق هدفمند نشان مي دهد كه با تغيير شرايط مرزي, نقطه ي شروع تسليم با توجه به معيار تسليم مورد استفاده(معيار فون ميسز و ترسكا) تغيير مي كند. بعلاوه, افزايش نمايه ي تواني باعث تسريع در تسليم سازه مي شود. فلوچارت روند تحليل ورق هاي هدفمند در پيوست 1 پايان نامه ارائه شده است.
شماره ركورد :
100396
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
جداري سلامي، ستار Jedari Salami, Sattar
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شاكري، محمود Shakeri, Mahmoud
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت