عنوان :
مدلسازي و تحليل سيستم هاي HVAC در ساختمان هاي هوشمند به روش پتري نت
نويسنده اصلي :
موسوي, عرفان
كليدواژه فارسي :
و+47 ص., تصوير, جدول, نمودار، 1+6كتابنامه, ضمائم
چكيده :
در اين پايان نامه روش جديدي براي مدلسازي سيستم‎هاي سرمايش، گرمايش و تهويه(HVAC ) در ساختمان هاي هوشمند ارائه شده‎است. در اين روش براي اين كه مشخصات دوگانه‎ي زمان پيوسته و زمان گسسته اين گونه سيستم‎ها به درستي بررسي شود از پتري نت هايبريد استفاده‎ شده‎است. پتري نت يك روش مدلسازي گرافيكي است كه براي سيستم‎هاي مختلف ديناميكي مرتبط با زمان مانند سيتم‎هاي توليدي كارخانه‎ها استفاده مي‎شود. پتري نت قابليت بالايي در مدل سازي دارد و به دليل گرافيكي بودن آن، در عين كارايي بالا، فهم آن ساده مي‎باشد. همچنين از رياضيات نسبتاً ساده در تحليل پتري نت استفاده مي‎شود.
شماره ركورد :
100397
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
صورتگر, اميرابوالفضل
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دوست محمدي, علي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت