عنوان :
بررسي آزمايشگاهي تاثير الگوي شيار بر قابليت هدايت شكاف در فرآيند لايه شكافي با اسيد
نويسنده اصلي :
اكبري، محمدرضا Akbari, Mohammadreza
كليدواژه فارسي :
م + 233 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 3 + 25 كتابنامه، 59ص. ضمائم
چكيده :
فرآيند لايه شيافي با اسيد ييي از ريش اي موثر در انگيزش ااه اي نفت ي گهاز اسهت كهه بهيش از نهيم قهرن سابقه اجرا در دنيا دارد. اما متاسفانه در ك ور به دليك ضعف فنايري ي م يلات عملياتي ي عليرغم نياز اهاه هاي ك ور، تا كنون به نتايج موفقيت آميزي نرسيده است. اين فرآيند مچنين ييهي از ريش هاي موفهق در توسهعه مخازن گازي نامتعارف در سال اي ا ير بوده كه سهم قابك توجهي در ميزان گاز توليدي در دنيا دارنهد. ييهي از پارامتر اي موثر در طرااي فرآيند لايه شيافي با اسيد، قابليت دايت شياف ناشي از تماا اسهيد، تحهت ف هار ب ته شدن است. پيش بيني دقيق اين پارامتر تاثير قابك تهوجهي در برنامهه ريهزي ي انتخهاش ريش مهوثر جههت انگيزش ااه ي لرفه جويي در زمان ي زينه اي عملياتي دارد. از اهار د ه ا ير تا كنون تلاش هاي متعهددي جهت ارائه ريابط ي مدل اي پيش بيني كننده قابليت دايت شياف لورت گرفتهه اسهت. ايهن مهدل ها بهه دي دسته مدل اي تئوري ي تجربي تق يم بندي ميشوند كه ر كدام داراي نقاط ضعف ي قوت مهيباشهند. ييهي از مهمترين االش اي اين مدل ا م در بخش تئوري ي م در بخش تجربي، تاثير الگوي اي شهيار ايجهاد شهده ريي سطح سنگ، بر قابليت دايت شياف مي باشد. ارتباط بين پارامتر اي عملياتي ي الگوي شيار ايجهاد شهده ي مچنين تاثير الگو اي شيار مختلف بر قابليت دايت شهياف، تمركهز بي هتر تحقيقهات ايهن اهوزه را بهه هود ا تصاص داده است. در اين تحقيق تلاش شد، با بررسي آزماي گا ي تاثير الگوي شيار بر قابليت هدايت شهياف، بر اساا رفتار ژئوميانييي سازند اي ك ور، تا اد اميان به سوالات موجهود در ايهن اهوزه پاسهل مطلهوبي داده شود. به مين منظور در اين پشي ش، براي ايلين بار در ك ور، دستگاه اندازه گيري قابليت دايت شياف سا ته شد. به جهت كاربردي شدن نتايج اين مطالعه براي ك ور، سازند ايلام جهت انجهام آزمهايش هاي انهدازهگيهري قابليت دايت شياف انتخاش شد. سپس آزمايش اي متعددي جهت بررسهي تهاثير الگو هاي شهيار بهر قابليهت دايت نمونه اي سازند ايلام لورت پ يرفت. در ابتدا اثر شيار اي طي ي ساده به لورت مجهزا مهورد ارزيهابي قرار گرفت. در ادامه با در نظر گرفتن الك جمو آثار، اثر تركيبي شيار ا نيز مورد تحليهك ي ارزيهابي قهرار گرفهت. مچنين در اين مطالعه به بررسي رابطه ف ار ب ته شدن ي قابليت دايت شياف، تاثير هواص ميانيهس سهنگي سازند ي در نهايت ارتباط الگوي شيار با قابليت دايت شياف پردا ته شد. نتايج اين آزمايش ا ن ان داد، الگوي شيار كانال عميق براي سازند ايلام مورد مطالعه در اين پشي ش، الگوي شيار بهينه مي باشد. ضهمن اينيهه رفتهار قابليت دايت شياف متاثر از ف ار ب ته شدن، در قالب توابو درجه 3 تطابق بهتري با نتايج آزماي گا ي داشهت. در پايان اطر ن ان مي گردد، توجه به پارامتر اي ديگر مانند الگوي شيار، علايه بر مديل يانگ ي ن بت پواسون جهت طبقه بندي رفتار سازند ا امري ضريري مي باشد.
شماره ركورد :
100401
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
پورنيك، ميثم Pournik, Maysam
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عامري، محمدجواد Ameri, Mohammad Javad
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت