عنوان :
مطالعه سيستم هاي نفتي دوره هاي ژوراسيك - پالئوژن در ميادين جنوب شرق خليج فارس با استفاده از مطالعات ژئوشيميايي و مدلسازي حوضه رسوبي
نويسنده اصلي :
حسيني، احسان Hosseiny, Ehsan
كليدواژه فارسي :
ز+79 ص.، تصوير، جدول، نمودار، نقشه،76 كتابنامه،
چكيده :
حوضه رسوبي خليج فارس يكي از مهمترين و بزرگترين حوضه هاي نفتي جهان مي باشد و نياز جهاني به نفت و گاز، آن را به يكي از فعال¬ترين مناطق اكتشافي جهان بدل كرده است. رساله حاضر به ارزيابي سيستم هاي نفتي ژوراسيك ـ پالئوژن و پتانسيل هيدروكربن زايي آن ها در ميادين قسمت جنوب شرقي خليج فارس با استفاده از مطالعات ژئوشيميايي و مدلسازي حوضه رسوبي مي پردازد. مطالعات ژئوشيميايي روي 111 نمونه سنگ و 29 نمونه نفت به منظور تعيين سنگ مادرهاي فعال، خانواده هاي نفتي، گسترش جغرافيايي سيستم هاي نفتي و مسيرهاي مهاجرت احتمالي، انجام شد. تحليل آماري نسبت هاي ايزوتوپي و بيوماركري وابسته به منشا، دو خانواده نفتي اصلي را پيشنهاد نمود كه همگي از سنگ مادرهاي نهشته شده در محيط دريايي كربناته مشتق شده اند. خانواده نفتي يك مربوط به مخازن ايلام و سروك بالايي با سن كرتاسه پسين است و خانواده نفتي دو مربوط به مخازن سورمه بالايي، گدوان و داريان با سن ژوراسيك تا كرتاسه مي باشد. تطابق منفي سازندهاي گورپي و سرچاهان با نمونه هاي نفتي، منشا اين سازندها براي اين سيستم هاي نفتي را رد مي كند. اين دو خانواده با سنگ مادرهاي سروك مياني و سورمه مياني تطابق مناسبي دارند. نفت هاي خانواده يك در آشپزخانه سروك مياني نزديك ناحيه سيري توليد و در جهت غرب به مخازن ايلام و سروك بالايي مهاجرت كرده اند. براي خانواده دو، نفت در آشپزخانه سازند دياب، خارج از آب هاي ايران توليد شده و در جهت طي مسافتي طولاني به سمت مخازن سورمه بالايي، گدوان و داريان در آب هاي ايران مهاجرت كرده است. به منظور انجام مدلسازي يك بعدي سه چاه از ميادين سلمان، سيري A و E انتخاب شد. مدلسازي دو بعدي بر پايه يك برش لرزه اي شرقي ـ غربي استوار است كه ميادين سيري E، C، A و رشادت را در بر مي گيرد. نتايج مدلسازي نشان مي¬دهد، سازند سروك مياني در قسمت غربي منطقه نابالغ است درحاليكه از يال شرقي ميدان سيري E وارد اوج پنجره نفتي مي¬شود. همچنين مهاجرت به صورت عمودي و جانبي صورت گرفته است. هيدروكربن در آشپزخانه نفتي توليد شده و به سمت مخازن سروك بالايي مهاجرت كرده است.
شماره ركورد :
100402
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رباني، احمد رضا Rabbani, Ahmad Reza , معلمي، سيد علي Moallemi, Seyed Ali
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت