عنوان :
بهينه سازي حفاري چاههاي لايه هاي نفتي ميدان پارس جنوبي با استفاده از تكنولوژي RSS
نويسنده اصلي :
عزيزي، علي Azizi, Ali
كليدواژه فارسي :
ز+164 ص.، تصوير، جدول، نمودار، نقشه، 4+4 كتابنامه، 27 ص. ضمائم
چكيده :
روش حفاري قابل هدايت شونده (RSS) به دلايل متعددي بسرعت در سراسر جهان در حال رواج مي باشد و صنعت نفت و گاز همواره به حفاري انحرافي و افقي جهت توسعه مخازن هيدروكربوري نيازمند مي باشد تا با افزايش توليد از مخزن باعث افزايش ضريب بازيافت نفت شود. تكنولوژي RSS توان هيدروليك گل حفاري را به نوعي انرژي مكانيكي تبديل مي كند كه امكان حفاري سريع تر را با قدرت بيشتري به دستگاه حفاري مي دهد. سيستم چرخان RSS بيشترين زاويه چاه را بدون ايجاد هرگونه انحراف اضافي، در يك مرحله ايجاد مي كند كه عليرغم كاهش زمان و كيفيت حفاري، افزايش پتانسيل توليد منابع هيدروكربني نيز از جمله نتايج آن در مرحله بهره برداري مي باشد. بر اين اساس اطلاعات فني دو نوع RSS در دو سايز متناسب با شرح كار توسعه چاههاي لايه نفتي ميدان پارس جنوبي بطور كامل مورد بررسي قرار گرفته است. توسعه چاههاي لايه هاي نفتي ميدان پارس جنوبي كه در مرز بين ايران – قطر قرار گرفته است، در دو مرحله برنامه ريزي شده است كه هر مرحله مشتمل بر سه بخش A، B و C مي باشد. بخش A به تنهايي به دو زير مجموعه A1 و A2 تقسيم شده است. با توجه به عدم قطعيت در اطلاعات موجود در اين ميدان و نياز به ارزيابي پتانسيل توليد لايه هاي نفتي ميدان پارس جنوبي در بخش مرزي و مشترك با كشور قطر، حفاري دو حلقه چاه توصيفي جديد در نواحي مرزي B و C الزامي است و آنچه در اين پايان نامه مورد توجه قرار گرفته است، تمركز بر بهينه سازي حفاري يك چاه در بخش C مي باشد كه با تعيين مسير چاه با يك پايه افقي تقريبا 5 كيلومتري و با زاويه افقي تقربا 90 درجه، مسير سر چاه تا نقطه فرود چاه طراحي مي شود. پس از حفاري هر يك از حفره ها، جداري ها در اعماق پيش بيني شده قرار گرفته و نهايتا پايه افقي 2/1 8 اينچ در بخش مخزني حفاري مي گردد.
شماره ركورد :
100403
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
كاظمي، عليرضا , معارف وند، پرويز
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
خسروانيان، رسول khosravanian, Rasool
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت