عنوان :
بررسي عملكرد انواع گازهاي تزريقي به مخازن گاز ميعاني به منظور به حداقل رساندن تشكيل ميعانات گازي در اطراف چاه هاي توليدي
نويسنده اصلي :
بابكري، پدرام Babakri, Pedram
كليدواژه فارسي :
ك+76 ص، تصوير، جدول، نمودار،52 كتابنامه
چكيده :
با بالا رفتن ميزان تقاضاي انرژي، مخازن گازي به عنوان يكي از منابع مهم تامين انرژي مورد توجه ويژه قرار گرفته اند.آلودگي كمتر،تسهيل در جابجايي و انتقال ،دسترسي آسان و قيمت مناسب تر از مزيت هاي گاز نسبت به نفت مي باشد كه امروزه باعث شده توجه ويژه به اين منبع انرژي داشته باشيم. مطالعه ي مخازن گاز ميعاني از موارد چالش بر انگيز در رشته ي مهندسي نفت است.به طور معمول توليد از اين مخازن بدون تثبيت فشار ، باعث برداشت مقدار زيادي گاز همراه با مقدار نسبتا كمي از ميعانات مي شود.با كاهش فشار مخزن و رسيدن آن به فشار نقطه ي شبنم توليد طبيعي از مخزن معمولا به افزايش اشباع ميعانات گازي منجر مي شود. در اين حالت ، درصد تركيبات سنگين به مقدار كمي افزايش مي يابد و بنابراين،توليد ميعانات با ازرش رفته رفته كاهش مي يابد.اين افزايش اشباع ميعانات دو مشكل عمده به وجود مي آورد.اول اينكه باعث مي شود نفوذ پذيري گاز كاهش يابد و ميزان گاز توليدي در سطح نيز كم شود و دوم آنكه اين ميعانات در مخزن گير افتاده و ديگر به آساني قابل برداشت نباشند و در بعضي موارد سبب مي شود كه كلا قابل برداشت نباشد. با توجه به ارزش اقتصادي ميعانات گازي ،روش هاي مختلفي براي حل اين مشكل به كار گرفته شده است.از آن جمله مي توان به ايجاد شكاف هيدروليكي ، تثبيت فشار به وسيله ي باز گرداني گاز توليدي به مخزن و همچنين تزريق گاز هاي مختلف همانند دي اكسيد كربن و نيتروژن و ... به اطراف دهانه ي چاه نام برد.در اين پايان نامه اثر تزريق گاز هاي دي اكسيد كربن، نيتروژن و بازگرداني گاز خشك توليدي به وسيله چاه هاي مختلف در مكان ها و دوره هاي زماني مختلف بررسي شده است و مشاهده مي گردد كه با استفاده از بازگرداني گاز خشك توليدي در الگوي چاه هاي حلزوني بهترين نتايج حاصل مي شود.
شماره ركورد :
100404
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نادري فر، عباس Naderi far, Abbas
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت