عنوان :
بررسي ژئوشيميايي آلودگي هاي نفتي سواحل جنوبي درياي خزر
نويسنده اصلي :
بابايي، پريسا Babaie, Parisa
كليدواژه فارسي :
و + 94 ص.، 3+57 كتابنامه، 12 ص. ضمائم.
چكيده :
با توجه به رشد سريع فعاليت هاي صنعتي و استخراج نفت از حوضه درياي خزر و مناطق ساحلي حاشيه آن، آلودگي هيدروكربني يك معضل جدي و خطرناك براي اين درياي پهناور به حساب مي آيد. نظر به اينكه بخش اعظمي از سواحل درياي خزر متعلق به كشورمان ايران است، لذا مطالعه اساسي بر روي اين نوع آلاينده‌ها و يافتن عوامل ايجاد آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين پايان‌نامه بر روي تركيبات هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي (PAH) مربوط به 27 نمونه رسوبات كه در زمستان 1395 از رسوبات سطحي بستر درياي خزر در ناحيه سواحل مازندران برداشت شده، مطالعه صورت گرفته است. ميزان فراواني 16 تركيب هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي (PAH) پر خطر و معروف در مطالعات زيست‌محيطي در نمونه‌هاي مورد مطالعه در محدودهng/g 795.3- 16.2 و ميزان تجمع 30 تركيب ديگر از خانواده هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي (PAH) در نمونه هاي مورد مطالعه در محدودهng/g 33.4 تا ng/g 1390.5 قرار دارد. ميزان غلظت تركيبات موجود در اين مطالعه در مقايسه با ديگر نقاط دنيا كه پيشتر بر روي آنها تحقيق صورت گرفته نسبتا پايين است. مطالعه حال حاضر نشان مي دهد كه منشا آلودگي‌هاي اكثر مناطق سواحل مازندران پتروژنيك است. به طور استثنا در برخي مناطق مجاور بنادر و كارخانجات توليدي، منشا آلاينده ها به پايروژنيك و يا مخلوطي از هر دو منشا تغيير مي كند. علاوه بر اين طبق بررسي ها بر اساس استانداردهاي بين المللي، كيفيت سلامتي رسوبات سواحل مازندران در محدوده كم خطر براي جانداران ساكن در اين نواحي، قرار دارد.
شماره ركورد :
100405
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رباني، احمدرضا Rabbani, Ahmadreza , رياحي بختياري، عليرضا Riahi Bakhtiari, Alireza
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت