عنوان :
مدلسازي مكانيسم ريزش ثقلي و نفوذ مولكولي حين تزريق گاز در مخازن شكافدار
نويسنده اصلي :
ذبيحي، دامون
كليدواژه فارسي :
ح+80 ص.،تصوير،جدول، نمودار، 44 كتابنامه
چكيده :
مخازن شكافدار به علت پيچيدگي در ساختار و رفتار حركت سيال، نيازمند مطالعه و بررسي هاي دقيق تري نسبت به مخازن عادي است. در اين مخازن، مكانيسم هاي توليدي مختلفي مانند آشام آب- نفت ، ريزش ثقلي گاز- نفت ، نفوذ مولكولي با توجه به زون بندي مخزن وجود دارد. مكانيسم هاي ريزش ثقلي نفت – گاز و نفوذ مولكولي در ناحيه مورد هجوم گاز موقع تزريق گاز فعال مي باشند. ميزان سهم هريك از اين دو مكانيسم در توليد نفت به ابعاد و خصوصيات بلوك ماتريس بستگي دارد. در اين پايان نامه با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي موجود در مطالعات گذشته، به مدلسازي تزريق گاز در مخازن شكافدار پرداخته شده است، و مكانيسم هاي ريزش ثقلي نفت – گاز و نفوذ مولكولي مورد بررسي قرار گرفته اند. مدلسازي با استفاده از روش المان محدود در نرم افزار كامسول انجام شده و نتايج حاصل از آن با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شد. مدلسازي دو بعدي در هندسه هاي مختلف به صورت تك بلوكي و چند بلوكي انجام شد. تاثير پارامترهاي مختلف از جمله دبي تزريق گاز ، فشار مويينگي ماتريس و شكاف، ميزان بازشدگي شكاف و ارتفاع بلوك ها بر روي بازيافت نفت مورد بررسي قرار گرفت.
شماره ركورد :
100406
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شريفي، محمد , رفيعي، يوسف
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت