عنوان :
تعيين حداقل فشار امتزاج‌پذيري، با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و الگوريتم‌هاي برنامه‌نويسي به‌منظور طراحي بهينه دستگاه لوله قلمي
نويسنده اصلي :
پناهي شكوه، صابر Panahi shokouh, Saber
كليدواژه فارسي :
و+102 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 3+103 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
دستگاه لوله قلمي يكي از پركاربردترين و مناسب‌ترين دستگاه‌هاي اندازه‌گيري شاخص‌هاي جابجايي امتزاجي و غير امتزاجي است، متأسفانه هنوز استاندارد يكپارچه و جامعي در اين تست آزمايشگاهي وجود ندارد و نتايج حاصله باهم درنهايت تفاوت دارد. بدين منظور در اين پروژه با بررسي‌هاي آزمايشگاهي با دقيق‌ترين تجهيزات و نفرات باتجربه مقادير حداقل فشار امتزاج‌پذيري تعيين‌شده، سپس با در نظر گرفتن معادله پينگ رابينسون با نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي مطابق سازي نتايج آزمايش انجام‌شده است. در ادامه به كمك روش‌هاي تحليل و استفاده از الگوريتم‌هاي برنامه‌نويسي مقدار دقيق فشار امتزاج‌پذيري نهايي شده و با قراردادن اين مقدار به‌عنوان مبناي محاسبات پارامترهاي فيزيكي مؤثر در اندازه‌گيري امتزاج‌پذيري در دستگاه لوله قلمي با توجه به هزينه‌ها و زمان بالاي آزمايش در شبيه‌ساز بررسي‌شده است. در بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد اثر سرعت تزريق با افزايش نرخ تزريق گاز، مقدار برداشت نفت كمتر مي‌شود و حداقل فشار امتزاج‌پذيري به نسبت مقدار واقعي آن عدد بزرگ‌تري مي‌شود. در بررسي اثر طول لوله قلمي نتايج نشان مي‌دهد كه در فشار جابجايي سيال ثابت، ميزان برداشت نفت با افزايش طول لوله قلمي، بالاتر مي‌رود و پايين‌ترين حداقل فشار امتزاج‌پذيري در طولاني‌ترين لوله قلمي ديده مي‌شود . قطر لوله نيز از پارامترهاي مهم است كه تأثير فراواني بر روي حداقل فشار امتزاج‌پذيري دارد. نهايتا در اين پروژه طراحي بهينه پارامترهاي فيزيكي دستگاه لوله قلمي ، با در نظر گرفتن اصول لازم جهت جلوگيري از پديده انگشتي شدن، بررسي فشار مويينگي، پراكندي و اثرات دماي مخزن بهترين رويه استاندارد آزمايش تعيين گرديده است.
شماره ركورد :
100407
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر صابر محمدي Dr.Saber Mohammadi
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر عليرضا كاظمي Dr.Alireza Kazemi , دكتر عزت اله كاظم زاده Dr. Ezatollah Kazemzadeh
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت