عنوان :
ميزان تأثير تراوايي نسبي و نيروي مويينگي بر ميزان بازيافت نفت در مخازن شكاف دار
نويسنده اصلي :
نيامير، امين Niamir, Amin
كليدواژه فارسي :
ح + 74ص.،تصوير، جدول، نمودار، 21 كتابنامه
چكيده :
با توجه به اين‌كه مخازن شكافدار داراي ساختار پيچيده‌اند؛ براي مقايسه‌ي ميزان بازيافت نفت در آنان، چندين روش متفاوت پيشنهادشده است. جهت سهولت اين فرآيند نرم‌افزارهاي مختلفي مطرح‌شده‌اند. يك نمونه از نرم‌افزارها، برنامه‌ي Schlumberger Simulator (Eclipse) است كه نه‌تنها در شبيه‌سازي بلوك مخزن از آن استفاده مي‌شود، بلكه در شبيه‌سازي چاه‌هاي توليدي و تزريقي آب و گاز نيز كاربرد دارد. در اين پروژه سعي بر آن شده است كه از اطلاعات و داده‌هاي به‌دست‌آمده از SPE 6 ]18[، محيط متخلخلي را مدل كرده و تأثير نيروي مويين شكاف را بر ميزان درصد بازيافت نفت بررسي كنيم. نيروي مويين يكي از نيروهاي داخل محيط متخلخل است كه ميان سنگ و سيالات مخزن برقرار مي‌شود و بسته به نوع سيال تأثير آن متفاوت است. در ادامه نيز تأثير تراوايي نسبي نيز كه بر ميزان سيالات موجود در المان‌هاي مخزن بستگي دارد را بر ميزان درصد بازيافت نفت محاسبه مي‌شود. همين‌طور در اين پروژه، طرحي پيشنهادي براي چاه‌هاي تزريقي و توليدي در نظر گرفته‌ شده است. نتيجه‌ي مطالعات شبيه‌سازي، اهميت پديده‌هاي تراوايي نسبي و نيروي مويينگي در مخازن شكافدار را نشان مي‌دهند.
شماره ركورد :
100408
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
خرسند موقر، محمدرضا Khorsan Movaghar, MohammadReza
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كاظمي، عليرضا Kazemi, Alireza
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت