عنوان :
بررسي تجارب موفق در بكارگيري سيستم هاي دوراني قابل هدايت در حفاري چاه هاي جهت دار و افقي
نويسنده اصلي :
نجفي, سيد عليرضا Najafi, Sayed Alireza
كليدواژه فارسي :
أ+ 76 ص., تصوير,جدول,نمودار, 30 كتابنامه
چكيده :
ابزار هاي RSS اين اجازه را مي دهد تا به مته جهت بدهيم در حالي كه رشته ي حفاري مي چرخد. هدف RSS ها براي هدايت جانبي مته است، تا زمان مورد نياز براي عمليات tripping كاهش يابد. همچنين قصد بهبود مسير حفاري را داريم. مفهموم ابزار RSS در سال 1950گسترش داده شد. هدف RSS هاي قبلي براي هدايت جانبي مته بود، تا زمان مورد نياز براد عمليات tripping هنگام استفاده از ويپ استاك كاهش يابد. همچنين قصد بهبود مسير حفاري را داشتند. اين سيستم روز به روز پيشرفت كرد تا در سال 1990 از اين سيستم براي كاهش ميزان اصطكاك بالا استفاده شد. استفاده از اين ابزار امروزه باعث كاهش هزينه هاي كلي حفاري، بهبود سرعت، امكان كنترل مسير شده است به طوري كه در حفاري هاي دريايي كاملا از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است. انتظار مي رود در آينده اي نزديك اين سيستم در حفاري هاي خشكي نيز گسترش چشم گيري داشته باشد. تمامي نتايج به دست آمده از راندن اين سيستم نشانگر بهبود وضعيت كلي حفاري مي باشند. اين سيستم ها در حفاري هاي جهت دار و عميق تر وحفاري افقي بسيار مقرون به صرفه هستند. استفاده از اين سيستم باعث بهبود برداشت از مخازن و توليد بهتر نيز مي تواند بشود. در اين پروژه چندين مورد از حالت هاي مختلف سيستم RSS رانده شده در ميادين نفتي دنيا بررسي شده است.
شماره ركورد :
100409
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فهيم پور, جلال Fahimpour, JALAL
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت