عنوان :
ارزيابي پتروفيزيكي سازند كنگان دريكي از ميادين جنوب ايران با استفاده از نرم‌افزار ژئولاگ
نويسنده اصلي :
گودرزي، مهسا Goudarzi, Mahsa
كليدواژه فارسي :
و+ 82 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 2 + 11 كتابنامه
چكيده :
توصيف ويژگي‌هاي مخزن، يكي از مهم‌ترين مباحث در مهندسي نفت است. پتروفيزيك علم مطالعه‌ي خصوصيات سنگ‌ها و اثر متقابل آن با سيالات است. در اين تحقيق سعي شده است كه ارزيابي پتروفيزيكي، يا به‌عبارت‌ديگر محاسبه‌ي ليتولوژي، تخلخل و اشباع آب براي دو چاه در سازند كنگان انجام شود. اين ارزيابي با استفاده از نرم‌افزار ژئولاگ 7 و از هر دو ماژول قطعي و احتمالي انجام شد و درنهايت نتايج اين دو روش باهم مقايسه شدند. نتايج به‌دست‌آمده نشان دادند كه اين دو چاه گازي از تخلخل بالايي برخوردارند و حجم شيل در آن‌ها پايين است كه نشان‌دهنده‌ي كيفيت مخزني خوب سازند كنگان در اين دو چاه است. درنهايت مقايسه‌ي زون توليدي و متغيرهاي پتروفيزيكي به‌دست‌آمده از دو روش قطعي و احتمالي، تفاوت چنداني باهم نداشتند. اما معمولاً در صورت در دسترس بودن توالي كامل نگارهاي چاه، استفاده از ماژول احتمالي، به دليل نظارت وسيع بر نتايج پيش‌بيني‌شده در مدل، توصيه مي‌شود.
شماره ركورد :
100410
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
جواهريان، عبدالرحيم Javaherian, Abdolrahim
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت