عنوان :
بررسي عددي احتراق سوخت مايع در يك محفظه استوانه‌اي
نويسنده اصلي :
امامي، سيد اميرحسين Emami, Seyyed AmirHossein
كليدواژه فارسي :
ي+103ص.، تصوير، جدول،نمودار، 60 كتابنامه .
چكيده :
در اين پژوهش ابتدا مباني نظري لازم براي بررسي پديده اسپري احتراقي بيان مي‌شود. ما از شبيه‌سازي اولري-لاگرانژي براي مدل‌سازي اسپري استفاده مي‌كنيم. سپس در گام اول شبيه‌سازي فاز پيوسته (جريان هوا) بدون اعمال اسپري موردبررسي قرار مي‌گيرد و نتايج كار با داده‌هاي آزمايشگاهي مقايسه و اعتبار سنجي مي‌شود. در ادامه تزريق ذرات سيال سوخت با در نظر گرفتن تأثيرات كوپل دوسويه انجام مي‌شود و فرايند پخش ذرات و نيز تبخير ذرات موردمطالعه قرار مي‌گيرد. ميزان بخار سوخت در طول محفظه استوانه‌اي و نيز قطر و غلظت و سرعت‌هاي ميانگين و نوساني ذرات با اندازه‌هاي مختلف در چند مقطع متفاوت در طول محفظه استوانه‌اي احتراق ازجمله مواردي هستند كه در اين بخش مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. در پايان، شرايط احتراق و بررسي موارد بالا براي حالت احتراقي اعمال مي‌شود و ارزيابي نتايج صورت مي‌گيرد تا بررسي‌هاي لازم براي احتراق اسپري استون در جريان هوا انجام شود. براي شرايط احتراقي ابتدا يك ناحيه گرم شده با درجه حرارت بالا در ناحيه نزديك به جت سوخت در كد تعبيه مي‌شود و بدون آنكه ذرات تزريق شوند، شبيه‌سازي احتراقي براي بخار سوخت موجود در ورودي محفظه احتراق صورت مي‌پذيرد. پس از آنكه شعله كاملاً شكل گرفت آنگاه ذرات سوخت مايع نيز شروع به تزريق شدن مي‌كنند. نتيجه نهايي زماني حاصل مي‌شود كه ذرات سوخت كاملاً به انتهاي محفظه احتراق برسند و نيز تأثير آن‌ها بر روي حرارت و كسر جرمي سوخت به حالت پايدار برسد. ميزان بخار سوخت در طول محفظه استوانه‌اي و نيز قطر، غلظت، سرعت‌هاي ميانگين و سرعت‌هاي نوساني ذرات با اندازه‌هاي مختلف در چند مقطع متفاوت در طول محفظه استوانه‌اي احتراق ازجمله مواردي است كه در اين حالت موردبررسي قرار مي‌گيرد و با انجام اعتبار سنجي، صحت نتايج شبيه‌سازي مورد تائيد قرار مي‌گيرد. در اين پژوهش براي مكانيزم واكنشي سوخت كه استون مايع است؛ از مكانيزم واكنش يك مرحله‌اي اتانول كه ما آن را براي سوخت استون اصلاح كرده‌ايم استفاده مي‌شود. درنهايت نيز با مقايسه نتايج كار انجام‌شده با كارهاي پيشين صحت روش اخير موردبررسي قرار مي‌گيرد.
شماره ركورد :
100413
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اماني، احسان Amani, Ehsan , حيراني نوبري، محمدرضا Heirani Nobari, MohammadReza
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت