عنوان :
افزايش مقاومت مكانيكي پوسته معدني در نانوذرات هيبريدي آلي/معدني حاصل از پليمريزاسيون امولسيوني و كاربرد آنها به عنوان عايق حرارتي
نويسنده اصلي :
كاظمي دوست دموچالي، صادق Kazemidoust demouchali, Sadegh
كليدواژه فارسي :
ك- 13 و...131 ص.،تصوير، جدول، نمودار، 2+49 كتابنامه،
چكيده :
نانوذرات هسته/پوسته به علت اينكه در مرز بين شيمي مواد و حوزه هاي ديگر نظير الكترونيك، بيو‌پزشكي، دارويي و كاتاليزور ظهور كرده اند به مرور توجهات را به خود جلب كردند. يكي از مهم¬ترين كاربردهاي نانوذرات هسته/پوسته، سنتز نانوذرات توخالي با استفاده از روش هسته‌ي فداشونده است. ذرات تو خالي در مقياس نانو يا ميكرو براي اهداف مختلفي چون ميكرولوله¬ ها، محافظ كاتاليزور، جذب كننده ها، مواد با ساختار سبك وزن و نيز عايق هاي حرارتي و الكتريكي استفاده مي‌شوند. در اين پروژه ذرات سيليكا با ساختار تمشكي از طريق فرآيند سل ژل روي كرات كوپليمر استايرن با اكريليك اسيد حاصل از پليمريزاسيون امولسيوني بدون امولسيفاير پوشش داده شد. نتايج نشان داد كه با تغيير مقدار تترا اتيل ارتوسيليكات (TEOS) به عنوان منبع سيليكا و كاتاليزور آمونيوم هيدروكسيد استفاده شده در فرآيند سل ژل مي توان پوشش سيليكا روي سطح هسته پليمري را كنترل كرد. با افزايش مقدار TEOS و يا كاتاليزور ، قطر ذرات سيليكايي كه سطح ذرات هسته را مي‌پوشاند و نيز تعداد ذرات سيليكا افزايش يافت كه اين امر سبب تغيير خواص مكانيكي فيلم بدست آمده مي شود. با تغيير عوامل فوق در واكنش مي‌توان ساختار تمشكي شكل را براي نانوذرات توخالي سيليكا بدست آورد. هدف از پروژه حاضر، توليد نانوذرات توخالي سيليكا با ساختار تمشك مانند است كه علاوه بر خواص ابر عايقي فوق العاده، به جهت ساختار تمشك مانندش خواص فوق آبگريزي و مقاومت مكانيكي بالاتري را نيز توامان با خواص ابر عايقي از خود نشان خواهد داد.
شماره ركورد :
100414
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
شيركوند هداوند، بهزاد Shirkavand Hadavand, Behzad
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پورمهديان، سعيد Pourmahdian, Saeed
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت