عنوان :
بهينه سازي عددي چند هدفه توزيع هوا در سوراخ هاي محفظه احتراق توربين گاز
نويسنده اصلي :
راهدان, پريسا , پوروثوقي, شقايق
كليدواژه فارسي :
ط- يك + 71ص.، تصوير، جدول، نمودار،24 كتابنامه
چكيده :
در اين پژوهش طراحي محفظه احتراق توربين گاز به منظور بهينه سازي فرآيند احتراق با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي بررسي مي شود. با توجه به پيچيدگي هاي بسيار طراحي يك محفظه احتراق، نحوه ي تزريق هوا به عنوان موضوع اصلي اين شبيه سازي انتخاب شده است. پارامترهاي مطلوب شامل راندمان احتراق، ميزان توليد آلاينده ها، بيشينه دماي گاز هنگام خروج از محفظه و يكنواخت بودن پروفيل دما مي باشند. پس از اتمام مراحل مدل سازي و تعيين شرايط مرزي، زاويه ي تزريق هوا براي هر سوراخ انتخاب مي شود. به منظور به دست آوردن مقدار بهينه ي دبي براي هر منفذ تزريق هوا، پس از حل 120 نقطه طراحي به كمك نرم افزار، نقاط طراحي بهينه براي دست يافتن به تركيبي مطلوب از پارامترهاي هدف به دست مي آيند. نتايج نشان مي دهند كه اضافه كردن دو منفد تزريق هوا درابتدا و انتهاي محفظه راندمان احتراق را تا 3 درصد و توليد آلاينده ها را تا 40 درصد كاهش مي دهد.
شماره ركورد :
100415
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر احسان اماني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت