عنوان :
پياده سازي الگوريتم dechirping
نويسنده اصلي :
عبدالهي، راضيه
كليدواژه فارسي :
52ص.،تصوير،جدول،نمودار،0+9 كتابنامه
چكيده :
فرستنده ها با احتمال شنود كم (LPI) سيگنال هايي با طول زياد و توان بسياركم ارسال مي كنند كه شناسايي آن ها در ميان نويز بسيار مشكل است. ما در اين پروژه روش شيب زدايي را براي شناسايي اين سيگنال ها پيشنهاد كرده ايم. در اين روش سيگنال دريافتي با سيگنال هاي LFM با شيب هاي مختلف مخلوط MUX مي شود و سپس از حاصل آن fft جمع شده و شناسايي آن در ميان نويز آسان مي گردد. ما الگوريتم پيشنهادي را با كمك نرم افزار System Generator براي يك FPGA از خانواده virtex 4 توسعه داديم تا عملكرد صحيح آن در شرايط واقعي اثبات گردد.
شماره ركورد :
100416
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دهخدا، پريسا , نوروزي، ياسر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت