عنوان :
طراحي زنجيره تامين حلقه-بسته با رويكرد مالي و در نظر گرفتن ريسك مالي و لجستيكي
نويسنده اصلي :
محمدي، نويد Mohamadi, Navid
كليدواژه فارسي :
و-70ٌص+ تصوير، جدول، نمودار، 1+29.
چكيده :
امروزه يكي از مسائل بنيادي مديريت زنجيره تأمين، طراحي شبكه¬هاي زنجيره تأمين است. طراحي شبكه¬ي زنجيره تأمين عبارت است از مكان‌يابي تسهيلات، مشخص كردن ظرفيت¬هاي آن¬ها، نحوه جريانات بين تسهيلات، كنترل موجودي و برنامه¬ريزي توليد و توزيع محصولات. با وارد شدن جريانات مالي به زنجيره تأمين و بحث مديريت يكپارچه اين دو، اهميت موضوع در ديد مديران دوچندان گرديده است. همچنين در بازار امروز با در نظر گرفتن نوسانات قيمت و تقاضا، تصميم¬گيري بر اساس ريسك¬هاي موجود در شبكه لجستيكي و مالي بسيار حائز اهميت شده است. از طرفي با توجه به مسائل زيست‌محيطي و فشارهاي مردمي نسبت به اين موضوع، مسائل لجستيك معكوس بيش از پيش مورد توجه قرارگرفته است. بنابراين در اين تحقيق سعي شده است مدلي براي طراحي زنجيره تأمين حلقه بسته با در نظر گرفتن جريانات مالي و ريسك مالي و لجستيكي ارائه و حل گردد. در اين مطالعه عدم قطعيت برخي پارامترها از طريق مجموعه¬اي از سناريوها مطرح خواهد شد. تصميمات استراتژيك و تاكتيكي به‌صورت يكپارچه اخذشده كه يكپارچگي جريانات مالي و لجستيكي را به همراه خواهد داشت. جريانات مالي مطرح‌شده در اين مدل شامل فروش محصولات، حساب¬هاي دريافتني، فروش و خريد اوراق بهادار و ... است. براي حل مدل در اندازه¬هاي بزرگ از الگوريتم تجزيه بندرز استفاده شده كه كارايي آن در مسائل عددي نشان داده شده است.
شماره ركورد :
100417
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ماهوتچي، مسعود Mahootchi, Masoud
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت