عنوان :
سنتز و بهبود خواص پلي-3-هگزيل تايوفن توسط گرافن جهت كاربرد در سلول خورشيدي
نويسنده اصلي :
يوسفي، نيلوفر
كليدواژه فارسي :
ي-126 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 56 كتابنامه
چكيده :
پلي-3-هگزيل‌تايوفن به عنوان پليمر نيمه‌رسانا با خاصيت انتقال حفره بالا، كاربرد روزافزوني در تجهيزات الكترونيكي مانند سلول‌هاي خورشيدي دارد. در لايه فعال سلول‌هاي خورشيدي علاوه بر حضور يك عامل الكترون‌دهنده نياز به حضور يك عامل الكترون‌گيرنده در كنار آن، جهت جدايش اكسايتون‌ها مي‌باشد. در دهه اخير، گرافن به عنوان بهترين الكترون‌گيرنده در دماي محيط با خواصي همچون چگالي بالا، هدايت حرارتي بالا، رسانندگي اپتيكي و خواص الكتريكي فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو در اين پژوهش، پلي-3-هگزيل‌تايوفن به روش گرينيارد (GRIM) و گرافن به روش هامر پيشرفته سنتز شده و به عنوان اجزاي الكترون‌دهنده و الكترون‌پذيرنده در لايه فعال سلول خورشيدي قرار گرفته‌اند. سنتز اين مواد از طريق آزمون‌هاي آناليز مورد بررسي قرار گرفت. از آنجايي كه يكي از بزرگترين معضلات لايه فعال سلول‌هاي خورشيدي جدايش فازي الكترون‌دهنده و الكترون‌گيرنده در طول زمان و در اثر تابش نور خورشيد مي‌باشد و همچنين نانوصفحات گرافن به دليل آبگريزي تمايل زيادي به تجمع دارند، از اين رو در اين پژوهش با اصلاح شيميايي پليمر نيمه‌رسانا و ايجاد پيوند بين پليمر و گرافن، نه تنها از جدايش فازي دو جز الكترون‌دهنده و الكترون‌گيرنده جلوگيري خواهش شد بلكه خواص رسانايي و در نهايت بازده نهايي سلول خورشيدي افزايش مي‌يابد و همچنين طول عمر دستگاه نيز به مراتب افزايش خواهد يافت. نتايج بدست آمده از راندمان سلول خورشيدي ساخته‌شده در نهايت مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
شماره ركورد :
100418
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
افشار طارمي، فرامرز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت