عنوان :
ترجمه ماشيني انگليسي به فارسي با رويكرد شبكه هاي عصبي عميق بازگشتي
نويسنده اصلي :
باستان، محدثه
كليدواژه فارسي :
ه - 112 ص.، تصوير ، جدول، نمودار - 72 كتابنامه
چكيده :
شبكه¬هاي عصبي اخيراً به‌طور گسترده¬اي براي ترجمه ماشيني استفاده مي¬شوند. ويژگي اصلي اين مدل¬ها، توانايي حل مسئله ترجمه ماشيني به‌صورت سرتاسري است. شبكه¬هاي عصبي توانايي اين را دارند كه به صورت عميق دربيايند و هر لايه، بخشي از مسئله ترجمه ماشيني را حل كند. به دليل اهميت و موفقيت اين مدل¬ها و عدم استفاده براي زوج زبان انگليسي-فارسي، براي اولين بار يك سيستم ترجمه ماشيني عصبي انگليسي-فارسي ارائه كرده¬ايم. در اين پژوهش به بررسي روش¬هاي موجود براي ترجمه ماشيني عصبي پرداخته¬ايم. سپس بهترين روش موجود كه استفاده از مدل ترجمه و ترازبندي توأم است به عنوان مدل پايه در نظر گرفته‌شده است. اين مدل از يك رمزگذار و يك رمزگشا تشكيل شده كه رمزگذار يك شبكه عصبي بازگشتي دوجهته و رمزگشا يك شبكه عصبي بازگشتي مبتني بر مكانيزم توجه است. ابتدا بهترين تنظيمات اين مدل براي دو كاربرد نويسه‌گرداني و ترجمه ماشيني بر روي يك پيكره كوچك و يك پيكره بزرگ مشخص شده است. سپس بر روي مدل پايه دو تغيير اساسي ايجاد كرده¬ايم. تغيير اول، اضافه كردن يك عبارت به تابع هزينه با استفاده از مدل ترازبندي آماري است. اين تغيير موجب بهبود تا 1 واحد بلو براي كاربرد ترجمه ماشيني و نويسه‌گرداني مي¬شود. تغيير ديگر، اضافه كردن يك لايه مخفي حاوي اطلاعات مدل جابجايي است. اين لايه مخفي زمان همگرايي ترجمه ماشيني عصبي را كاهش مي¬دهد. همچنين براي پيكره كوچك كه اطلاعات كمتري دارد، تا 4 واحد بلو موجب بهبود مدل پايه شده -است. براي پيكره بزرگ نيز اين لايه اضافي موجب بهبود مدل پايه عصبي تا 1 واحد بلو گرديده¬است. تمام آزمايش‌ها در اين پژوهش هم بر روي ترجمه انگليسي به فارسي و هم فارسي به انگليسي گزارش شده¬است. در نهايت با استفاده از تركيب مدل¬هاي عصبي، توانستيم به بهبود بيشتري به‌اندازه 1 واحد ديگر بلو دست‌يابيم. براي پياده¬سازي¬هاي انجام‌شده از دو كتابخانه تنسورفلو و تيانو استفاده نموديم.
شماره ركورد :
100419
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
خديوي، شهرام , همايونپور، محمدمهدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت