عنوان :
بررسي و مقايسه الگوريتهاي افزار سيتمهاي خاص منظوره در طراحي مشاركتي سخت افزار / نرم افزار
نويسنده اصلي :
زمردي مقدم، مريم
كليدواژه فارسي :
ط+131 ص.، تصوير، جدول، نمودار، واژه نامه، 34 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10042
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
پدرام، حسين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كاردان، احمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت