عنوان :
بررسي عددي جريان آشفته ي گاز-جامد به روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
نويسنده اصلي :
(زارعي، فاطمه) (Zarei, Fatemeh)
كليدواژه فارسي :
ح- 82 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 4 + 84 كتابنامه
چكيده :
با توجه به كاربردهاي گوناگون جريان هاي مغشوش گاز-جامد در صنعت، بررسي ديناميك اين نوع از جريان هاي دوفاز ضروري است. در پژوهش حاضر براي شناخت اثر ذرات بر روي تغييرات ميدان توربولانس و انتقال حرارت، جريان آشفته گاز-جامد در يك كانال با پله رو به عقب و در يك لوله عمودي تحت شرط مرزي شار ثابت به روش چهارطرفه اويلرين-لاگرانژين با استفاده از نرم افزار متن باز اپن فوم (نسخه0-3-2) شبيه سازي شده است. معادلات مومنتوم و انرژي ذرات به صورت لاگرانژي تعيين شده و جهت شبيه سازي برخورد بين ذرات از مدل برخورد آماري استفاده شده است. در بررسي و تحليل فاز گاز از روش تركيبي ميانگين گيري رينولدز معادلات ناوير-استوكس و شبيه سازي گردابه هاي بزرگ موسوم به روش شبيه سازي تاخيري گردابه جدا استفاده شده و كارآيي آن نسبت به روش هاي ديگر مدل سازي جريان توربولانس مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج هيدروديناميك در كانال با پله رو به عقب براي ذرات با قطر 70 و 150 ميكرون و در لوله عمودي براي ذرات با قطر 243 و 500 ميكرون با نتايج تجربي موجود مقايسه شده اند. نتايج حرارتي به دست آمده در لوله عمودي براي ذرات با قطر 30 و 200 ميكرومتر با نتايج دپو و فاربر مورد ارزيابي قرارگرفته اند. هدف اصلي اين پايان نامه مقايسه دقت روش ميانگين گيري رينولدز معادلات ناوير-استوكس و روش تركيبي شبيه سازي گردابه هاي بزرگ و ميانگين گيري رينولدز معادلات ناوير-استوكس در پيش بيني رفتار جريان گاز-جامد مي باشد. نتايج هيدروديناميكي و حرارتي حاصل نشان مي دهد نتايج روش تركيبي نسبت به نتايج روش ميانگين گيري رينولدز معادلات ناوير-استوكس از دقت مناسب تري برخوردارند، گرچه نتايج حاصل از هر دو روش تطابق خوبي با داده هاي تجربي دارند. در انتها نيز اثر برخورد، پراكندگي و نوع كوپلينگ بر ميدان هيدروديناميكي و حرارتي جريان مورد بررسي قرار گرفته است. واژه هاي كليدي: جريان گاز-جامد، پله رو به عقب، لوله عمودي، الگوي اويلرين-لاگرانژين، انتقال حرارت، مدل برخورد تصادفي، روش توربولانسي شبيه سازي تاخيري گردابه جدا، روش شبيه-سازي گردابه هاي بزرگ، روش ميانگين گيري رينولدز معادلات ناوير-استوكس
شماره ركورد :
100420
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
(اماني، احسان) (Amani, Ehsan)
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
(صفاراول، مجيد) (Saffar Avval, Majid) , (منصوري، زهره) (Mansoori, Zohreh)
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت