عنوان :
بهبود ميزان گاز تخصيصي بين چاه هاي توليدي و تزريقي با بهره گيري از سيستم يكپارچه
نويسنده اصلي :
محمد حسن زاده، نويد Mohammad Hasan Zadeh, Navid
كليدواژه فارسي :
ك- يازده+134ص.، تصوير، جدول، نمودار، 52 كتابنامه.
چكيده :
امروزه روش‌هاي بهبود برداشت از قبيل تزريق گاز به مخازن اهميت فراواني يافته است. از اين حيث با توجه به محدوديت‌هاي موجود عملياتي و نيز محدوديت‌هاي تزريقي، شناسايي رفتار پارامترهاي تاثير گذار در فرآيند تخصيص گاز به چاه‌هاي تزريقي امري غير قابل اجتناب است. از جمله اين متغيرها مي‌توان به ميزان حجم گاز تزريقي، نحوه تخصيص اين ميزان گاز به چاه‌هاي تزريقي و نيز دبي مناسب چاه‌هاي توليدي اشاره كرد. در اين پايان‌نامه تاثير همه اين فاكتورها (به عنوان ورودي) در تابع هدف سود خالص فعلي بررسي مي‌شوند تا در راستاي بيشينه‌كردن آن، مقادير هر يك از اين فاكتورها به دست آيد. جهت نيل به اين هدف، از مدل سيستم يكپارچه و نرم‌افزارهاي توسعه يافته توسط شركت پتروليوم اكسپرت استفاده شد تا مجموعه توليدي و تزريقي به صورت توامان و با در نظر گرفتن اثر برهم كنش‌هاي آن‌ها روي يكديگر، مدل‌سازي شوند. در اين جهت، ابتدا مدل چاه‌هاي توليدي و تزريقي توسط نرم‌افزار پراسپر ساخته شد. آن‌گاه تجهيزات سطح الارضي شامل شبكه توليد و تزريق با نرم‌افزار گپ مدل‌سازي شد. مدل مخزن نفتي فرار نيز به صورت سيال تركيبي با نرم‌افزار ريويل مورد شبيه سازي قرار گرفت تا دقت فرآيند تزريق گاز را افزايش دهد. آن گاه با استفاده از نرم‌افزار ريزالو بين بخش هاي مختلف ساخته شده ارتباط و يكپارچگي برقرار شد. جهت كاهش زمان اجراي برنامه و نيز يافتن رابطه بين ورودي‌ها و خروجي مدل يكپارچه از طراحي آزمايش استفاده شد. اين مهم با تركيب روش هاي طراحي آزمايش باكس- بنكن و طراحي رئوس قيدي بدست آمد. آن گاه با استفاده از بخش انفيس نرم‌افزار متلب، از طريق آموزش، تست و ارزيابي شبكه هاي عصبي- فازي (روش سوگنو) به بررسي عملكرد و تاثير ورودي‌ها بر تابع هدف پرداخته شد و مقادير بهينه هر يك از اين فاكتورها به دست آمد. نتايج بررسي‌ها نشان داد كه با افزايش حجم ميزان تزريق به مخزن، با وجود بالا رفتن هزينه هاي مرتبط با تزريق، اما تابع سود فعلي افزايش مي يابد؛ چرا كه رشد و بهبود ميزان نفت توليدي به مراتب بيشتر از هزينه هاي تزريق است. علاوه بر اين، نتايج نشان داد كه موقعيت چاه هاي تزريقي در يك مخزن ناهمگن اهميت به سزايي در ميزان حجم گاز تخصيص يافته به خود دارد و چاه هايي كه در نواحي مختلف مخزن قرار گرفته بودند، داراي ميزان حجم تخصيص متفاوت بودند. علاوه بر اين بهترين نرخ دبي سيال توليدي نيز در اين بررسي بدست آمد تا مخزن نفتي با كاهش شديد فشار درحين توليد مواجه نشود. افزون بر آن، خطاي پايين داده ها در شبكه هاي عصبي فازي بيانگر آن است كه اين شبكه به درستي توانسته ما را در شناخت متغيرهاي تابع هدف ياري رساند. ضمن آنكه نتايج نشان داد تابع سود خالص فعلي نسبت به حالت مبنا (تزريق برابر بين چاه هاي تزريقي) رشد چشمگيري يافته است.
شماره ركورد :
100421
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رفيعي، يوسف Rafiei, Yousef
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت