عنوان :
ارائه رويكردي جديد به منظور مديريت منابع انرژي در ريزشبكه هاي دربردانده خودروهاي الكتريكي
نويسنده اصلي :
صابرمولايي، مهدي
كليدواژه فارسي :
8 ح + 89ص. جدول، نمودار، تصوير، نقشه، 99 كتابنامه،
چكيده :
چكيده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ و مضرات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﯿﻠﯽ و همچنين اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي¬ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺪرن ﺗﻮﺟﻪ بيش¬تري را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺠﺎم مطالعات و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ¬و¬ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي¬ها منجر به استفاده از خودروهاي اتصال الكتريكي هيبريدي (PHEV) شده است. مسلماً اين¬¬گونه خودروها به شبكه برق، بارهاي اضافي را تحميل مي¬كنند؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮات سوء آن¬ﻫا ارائه گردد. با مطالعات انجام شده در اين زمينه مشخص گشته است كه اگر جهت فرآيند شارژ اين¬گونه از خودروها تدبيري انديشيده نشود باعث افزايش پيك بار مصرفي مخصوصاً در شبكه¬هاي مناطق مسكوني خواهد شد زيرا كه زمان شارژ خودروهاي الكتريكي معمولاً با ساعات پيك مصرف همزمان بوده و اين مسئله علاوه بر اين كه از بعد فني مشكلات عديده اي را به وجود مي¬آورد، از بعد اقتصادي نيز هزينه بهره¬برداري را به شدت افزايش مي دهد. در اين پروژه ريزشبكه اي جهت تست انتخاب شده و سپس ابتدا حالت شارژ كنترل نشده خودروهاي الكتريكي اتصال به شبكه با استفاده از MATLAB بررسي شده و سپس سعي كرده شده است تا با ارائه پيشنهادات و بكارگيري سناريوهاي مناسب، بستري مناسب جهت ورود اين خودروها به سيستم حمل و نقل فراهم شده به نحوي كه هزينه هاي تحميلي آن به حداقل ممكن برسد. بدين ترتيب فرض شده است كه امكان شارژ خودروها، هم در پاركينگ هاي خانگي و هم در پاركينگ هاي عمومي فراهم بوده و سپس فرآيند شارژ هوشمند خودروها با لحاظ عدم قطعيت آن ها بررسي شده است. با توجه به پروفيل بار ارائه شده، اغلب بار مصرفي مربوط به پاركينگ¬هاي عمومي در ساعات روز مي باشد بنابراين علاوه بر شارژ هوشمند، سيستم فتوولتائيك براي پاركينگ هاي عمومي نيز به عنوان يك سناريوي ديگر در نظر گرفته شده و توان خروجي حاصل از آن با استفاده از نرم¬افزار PVsyst محاسبه كرده و عدم-قطعيت مربوط به آن در محاسبات لحاظ شده است. واژه¬هاي كليدي ريزشبكه، خودروهاي اتصال الكتريكي هيبريدي (PHEV)، مديريت اقتصادي ريزشبكه، سيستم هاي فتوولتائيك متصل به شبكه
شماره ركورد :
100423
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عابدي، مهرداد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت