عنوان :
كنترل توليد آب ناخواسته با استفاده از فناوري چاههاي هوشمند
نويسنده اصلي :
نجف زاده اصل، فرشيد Najafzadeh Asl, Farshid
كليدواژه فارسي :
ط، سيزده + 172 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 1+50
چكيده :
توليد آب اضافي از مخازن نفتي‌ به يكي‌ از دغدغه‌هاي اصلي‌ شركتهاي نفتي تبديل شده است، زيرا اين پديده، توليد نفت را با مشكل روبرو ميسازد. توليد زود هنگام آب در چاه‌هاي توليدي نفت، سبب باقي‌ ماندن مقادير زياد نفت برداشت نشده در مخازن مي¬شود كه علاوه بر بسته شدن و از بين رفتن چاه‌هاي توليدي، ضررهاي هنگفت اقتصادي و عملياتي نيز از جمله عواقب اين مشكل مي¬باشند. در سال‌هاي اخير، شيوه‌هاي مختلفي براي كنترل توليد آب مورد استفاده قرار گرفته است، اما اين روش‌ها مورد اعتماد نبوده و استفاده از آن¬ها محدود به شرايط خاص ميباشد. بررسي علل، شرايط موجود براي توليد آب اضافي و چگونگي پايش و كنترل لايه‌هاي توليدي و تزريقي، از جمله مهمترين مسائلي‌ است كه ميتواند ما را در بهبود كنترل توليد آب ياري كند. تكنولوژي چاه هوشمند، از آن دسته تكنولوژي هايست كه امروزه به منظور جلوگيري و كنترل توليد آب استفاده شده و مورد توجه بسياري از مهندسان صنعت نفت مي‌باشد. اين چاه‌ها توانايي نظارت و كنترل كردن لايه‌هاي تزريقي و توليدي، به خصوص در مخازن ناهمگن و چند لايه را دارا مي¬باشند. در اين مطالعه، ابتدا مدل سيستم بهره برداري به همراه تجهيزات هوشمند، توسط مجموعه نرم افزاري IPM به صورت يكپارچه شبيه سازي شده است. سپس، از اين مدل به منظور مطالعه سناريوهاي مختلف تزريق استفاده شده است. به منظور يافتن بهترين سناريو براي كنترل تزريق در لايه هاي مختلف و رسيدن به كمترين ميزان توليد آب و بيشترين ميزان توليد نفت، سناريو‌هاي واكنشي (Reactive) و پيشگيرانه (Proactive) مدلسازي و اجرا شدند. در مرحله آخر، به منظور پيدا كردن بهينه ترين سناريو‌ي تزريقي با استفاده از شيرهاي درون چاهي از سيستم استنتاج عصبي‌فازي بهره گرفته شد. نتايج حاصل از مدلسازي يكپارچه نشان داد كه اين رويكرد در شبيه سازي كل سيستم توليد روشي مناسب جهت شبيه سازي، طراحي و مطالعه چاه هوشمند مي باشد. علاوه بر اين، استفاده از تجهيزات هوشمند (ICV ) در چاه‌هاي تزريقي و اجراي بهترين سناريو‌هاي واكنشي و پيشگيرانه با استفاده از اين ابزار، مي‌تواند تا حد قابل توجّهي از توليد آب جلوگيري كرده و در نتيجه توليد نفت را افزايش دهد.
شماره ركورد :
100424
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رفيعي، يوسف Rafiei, Yousef
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت