عنوان :
پياده سازي شبكه هاي چند رسانه اي آگاه به تراكم براساس شبكه هاي نرم افزارمحور
نويسنده اصلي :
كاظميان، سپهر Kazemian, Sepehr
كليدواژه فارسي :
ص. 59، تصوير، جدول، نمودار، 13+0كتابنامه
چكيده :
چكيده هدف از اين پروژه پياده‌سازي يك شبكه با ويژگي جلوگيري از ازدحام و بررسي تأخير رسيدن داده‌ها در سرويس‌هاي چندرسانه‌اي است. نحوه انجام كار در شبكه‌هاي نرم‌افزار بيان شده است. براي اين منظور ما از سوئيچ‌هاي OVS و از ايمولاتور mininet براي شبيه‌سازي توپولوژي خود استفاده كرديم. طبق بررسي‌هاي انجام‌شده بهترين بستر و سيستم‌عامل براي استفاده از سوئيچ‌هاي OVS سيستم‌عامل اوبونتو 14.04 است. دليل اين امر نيز آن است كه سوئيچ‌هاي OVS براي ايجاد شبكه با ويژگي كيفيت سرويس بايد از ويژگي‌هاي پياده‌سازي شده در هسته سيستم‌عامل استفاده كند و اين امر طبق مستند OVS، قابليت پشتيباني تا يك ورژن خاصي از هسته سيستم‌عامل لينوكس است كه در اوبونتو 14.04 قطعاً قابل پشتيباني است. همچنين براي نوشتن دستورات موردنياز در سوئيچ‌هاي خود به يك كنترلر نياز است. ما در اينجا از كنترلر Floodlight براي اين منظور استفاده كرده‌ايم كه يك كنترلر مركزي است. دليل استفاده از يك كنترلر مركزي به‌جاي يك كنترلر توزيع‌شده آن است كه ما فقط قصد نشان دادن بهبود وضعيت ازدحام در سرويس‌هاي چندرسانه‌اي را داشته‌ايم كه در يك شبكه‌اي با توپولوژي كوچك آن را پياده‌سازي كرده‌ايم. با ديدن ممكن بودن اين كار در اين شبكه كوچك مي‌تواند ما را به اين نتيجه برساند كه اين كار در شبكه‌هاي بزرگ‌تر و فقط با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي سرويس توسط مدير شبكه و تغيير در زمان‌بندي رفتار كنترلر بر طبق آن ويژگي‌هاي شبكه ممكن خواهد بود. همچنين ما براي ترسيم شبكه به‌صورت يك شبكه واقعي، از ويژگي‌هاي كيفيت سرويسي كه در جهان واقعي در شبكه پياده‌سازي مي‌شوند، از HTB و TC كه در هسته سيستم‌عامل لينوكس قرار دارند و برخي ويژگي‌هاي پياده‌سازي شده در OVS استفاده كرده‌ايم. ما در اين كار ابتدا كنترل ازدحام براي سرويس‌هاي چندرسانه‌اي و بر روي شبكه‌هاي نرم‌افزار بنيان را نشان داده‌ايم، و سپس به اهميت تأخير در شبكه خود توجه كرديم. بنابراين در مرحله آخر به كنترل تأخير در اين شبكه اشاره شده‌است.
شماره ركورد :
100426
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
خرسندي، سياوش Khorsandi, Siavash
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت