عنوان :
طراحي و ساخت ابزار HTMCA به منظور آناليز گاماهاي ناشي از پراكندگي،در ابزار گاما،گاما
نويسنده اصلي :
حضرت حسيني، ايمان
كليدواژه فارسي :
ي- ده+ 130 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 0+19كتابنامه
چكيده :
يكي از روش‌هاي آناليز سازند در حين حفاري استفاده از روش گاما_گاما است. در اين روش پس از پرتودهي گاما توسط چشمه¬ي گاما در محيط اطراف چاه در حين حفاري،گاماهاي بازگشتي از سازند مورد آناليز قرارگرفته و اطلاعاتي همچون سطح مقطع ماكروسكوپيك سازند، چگالي مواد اطراف چاه با اين روش قابل‌اندازه‌گيري است. يكي از مهم‌ترين اهداف اين پروژه طراحي و ساخت يك MCA باتحمل دمايي بالا و جبران سازي حرارتي جهت اندازه‌گيري با دقت بالا است و از طرفي استخراج پروفايل نمونه از طيف گرفته‌شده پس از فعال‌سازي سازند يكي ديگر از اهداف پروژه است.
شماره ركورد :
100427
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
آفريده، حسين , اسماعيلي ثاني، وحيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت