عنوان :
طراحي و ساخت مقطع آزمون آزمونگر محفظه احتراق توربين گاز
نويسنده اصلي :
عظيمي، اميرحسين Amirhossein Azimi
كليدواژه فارسي :
س+222ص.، تصوير، جدول، نمودار، 0+42 كتابنامه، 31ص. ضمائم
چكيده :
با توجه به اهميت آزمون‌هاي اتمسفريك احتراق در فازهاي ابتدايي طراحي محفظه احتراق توربين‌هاي گازي، طراحي و ساخت آزمونگري با قابليت انجام اين آزمون‌ها بسيار حائز اهميت بوده و محصولي راهبردي در صنايع مربوط محسوب مي‌شود. يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي يك آزمونگر محفظه احتراق، مقطع آزمون مي‌باشد كه محل بهره‌برداري از تمامي سامانه‌هاي وابسته به آزمونگر و انجام آزمون‌هاي موردنظر مي‌باشد. در اين پايان‌نامه ضمن مطالعه‌ي آزمونگرهاي جهاني، مباني كلي طراحي مقطع آزمون يك آزمونگر محفظه احتراق استخراج شده و با توجه به امكانات موجود، طراحي اوليه آن انجام شده‌است. سپس محاسبات لازم طراحي، صورت گرفته و نهايتا مقطع آزمون ساخته و نصب شده‌است. ساير سامانه‌هاي آزمونگر متناسب با مقطع آزمون ساخته‌شده، تنظيم شده و تجهيزات كنترل و داده‌برداري هركدام كاليبره شده‌است. درنهايت، عملكرد مقطع آزمون در سري آزمون‌هاي صورت گرفته، مورد ارزيابي قرارگرفته‌است كه درنتيجه‌ي اين آزمون‌ها و با توجه به پايداري احتراق درون محفظه و عدم رخداد هرگونه خرابي در اجزا آزمونگر، عملكرد مقطع آزمون طراحي‌شده مناسب ارزيابي شده و طراحي صورت گرفته مورد تاييد قرارگرفته‌است. آزمونگر محفظه احتراق دانشگاه صنعتي اميركبير قادر به انجام آزمون‌هاي اتمسفريك قطاع محفظه احتراق‌هاي حلقوي كوچك يا مشعل احتراق (شامل انژكتور و چرخاننده‌ي هوا) مي‌باشد. از اين آزمونگر مي‌توان به‌منظور بررسي اثر تغييرات هندسي بر روي عملكرد محفظه احتراق، استخراج نقشه‌ي اشتعال‌پذيري و پايداري، بررسي تركيب گازهاي خروجي، پروفيل شعاعي دماي گازهاي خروجي و دماي محفظه‌ي داخلي استفاده كرد. آزمونگر ساخته‌شده، قادر به آزمايش محفظه احتراق تا حداكثر دبي هوا 800 مترمكعب بر ساعت بوده و قابليت پيش‌گرم كردن هواي ورودي به محفظه تا حداكثر دماي 1000 كلوين را دارد. اين آزمونگر قادر به انجام آزمايش با انواع سوخت‌هاي مايع و گاز طبيعي مي‌باشد.
شماره ركورد :
100428
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
تابع جماعت، صادق Sadegh Tabe Jamaat
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت