عنوان :
شناسايي عملكرد محفظه احتراق توربين گاز به روش تجربي
نويسنده اصلي :
بال زده، محمد مهدي
كليدواژه فارسي :
ط+104، تصوير، جدول، 0+30كتابنامه.
چكيده :
در روند طراحي توربين‌هاي گازي يكي از مهم‌ترين مراحل، طراحي محفظه احتراق است. براي كاهش هزينه‌هاي طراحي و ساخت، پيش از طراحي و ساخت محفظه‌ي اصلي در ابعاد واقعي، مقاطعي از محفظه ساخته شده و در شرايط خاصي تست مي‌شوند. اين تست‌ها به ترتيب از كم‌ هزينه ترين تا پرهزينه ترين انجام مي‌شوند. اطلاعات استخراج شده از تحليل داده‌هاي آزمايش هر مرحله به عنوان پايه‌ي مرحله‌ي بعدي طراحي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اولين گام آزمايش‌هاي محفظه احتراق، آزمايش تك برنر در شرايط اتمسفريك است كه اطلاعات پايداري شعله، دماي خروجي و آلايندگي NOx آن مورد نظر است. در اين پايان نامه، مقدماتي از مفاهيم احتراق، بررسي تست استندهاي جهاني با همين ماموريت، بررسي آزمونگر موجود در آزمايشگاه سوخت و احتراق دانشكده‌ي مهندسي هوافضاي دانشگاه صنعتي اميركبير و در نهايت آزمايش استخراج دماي گازهاي خروجي محفظه احتراق مطرح شده است. واژه‌هاي كليدي: آزمونگر، محفظه احتراق، توربين گاز، اتمسفريك
شماره ركورد :
100429
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
تابع جماعت، صادق
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت