عنوان :
زمانبندي در شبكه هاي گريد با استفاده از الگوريتمهاي ژنيتك
نويسنده اصلي :
كريمي، شيرين
كليدواژه فارسي :
88 ص.، جدول، نمودار، 24 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10043
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اكبري، محمدكاظم
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت