عنوان :
كاليبراسيون تونل باد توسط سيم داغ
نويسنده اصلي :
ثنا تجويدي sana tajvidi
كليدواژه فارسي :
و+56 ص، شكل، 1+11 كتابنامه
چكيده :
به طور كلي هدف از كاليبراسيون ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيكي(قابل اندازه گيري) دستگاه هاي آزمون و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آنها بر كيفيت فرآيند تاثيرگذار باشد. با كاليبراسيون ميتوان شرايطي را فراهم نمود كه مقادير اندازه گيري شده حين آزمايش در يك شرايط مشخص با مقادير بيان شده در حالت استاندارد قابل مقايسه باشد. تونل باد هم به عنوان يك وسيله اندازه گيري نياز به كاليبراسيون دارد و عوامل موثر بر كيفيت عملكردي تونل باد عبارتند از: سرعت، شدت اغتشاشي و توزيع فشار. چراكه تاثير مستقيم و غير مستقيم آنها در اندازه گيري نيروهاي ايروديناميكي قابل مشاهده است و نياز به داشتن شرايطي با توزيع سرعت يكنواخت، شدت اغتشاشات طولي و عرضي كم ديده ميشود. براي اين كار دو روش كاليبراسيون مستقيم و غيرمستقيم ارايه شده است كه روش مستقيم توسط سيم داغ و روش غير مستقيم توسط اندازه گيري هاي فشار كل و استاتيك، آشكارسازي جريان و غيره قابل اجراست. در اين پژوهش، يكنواختي سرعت و شدت اغتشاشات در تونل باد با مقطع آزمون داراي ابعاد 1متر در 1متر در 4 صفحه مختلف از مقطع آزمون و 3 سرعت انجام گرفته است.
شماره ركورد :
100430
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ماني،محمود
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت