عنوان :
تاثير فشار توربين و CLOSED FEED WATER بر روي پارامتر هاي عملكردي نيروگاه بخار
نويسنده اصلي :
اسماعيل زاده، مريم ESMAELZADEH, MARYAM
كليدواژه فارسي :
72ص.،تصوير٬ جدول٬ نمودار٬ نقشه،4+1 كتابنامه
چكيده :
نيروگاه هاي حرارتي به سبب توليد برق نقش بزرگي در زندگي مردم جامعه دارند. با توجه به اينكه نيروگاه هاي حرارتي براي توليد برق احتياج به مصرف سوخت جهت ايجاد احتراق در داخل بويلر دارند، استفاده صحيح و بهينه از سوخت مصرفي براي رسيدن به بازده حرارتي بالاتر امري ضروري مي باشد. با علم به اين موضوع كه بسياري از نيروگاه هاي بخار موجود در كشور قديمي بوده و داراي تكنولوژي به روزي نيستند، لذا تحقيق و بررسي جهت دستيابي به روش هاي نوين براي رسيدن به توان و بازده حرارتي بالاتر امري حياتي است . (هوشمند، 1380 ) در اين پايان نامه سعي شده است با در نظر گرفتن يك نيروگاه كوچك با داشتن برخي از مشخصات ان تاثير پارامتر فشار ورودي توربين و فشار خروجي ان و همچنين فشار ورودي به closed feed water و همچنين تغيير اين پارامتر ها بر بازده نيروگاه مورد بررسي قرار گيرد .در انتها سعي شده است بازده نيروگاه را با افزايش تعداد closed feed water مورد بررسي قرار دهيم .
شماره ركورد :
100431
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
شاهوردي، حسين SHAHVERDI, HOSEIN
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مسگرپورطوسي، ابوالقاسم MESGARPOOR TOUSI, ABOLGHASEM
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت