عنوان :
توسعه فناوري هاي تعمير و نگهداري هواپيماي مسافربري با تكيه بر توان داخلي و تجربيات بين المللي
نويسنده اصلي :
تقي زاده دهكردي،علي Ali Taghizadeh Dehkordy
كليدواژه فارسي :
87ص، تصوير، نمودار، جدول،6+20 كتابنامه،
چكيده :
هدف از اين پروژه ارائه مدلي بومي براي توسعه فناوري هاي تعمير و نگهداري هواپيما با بهره گيري از روندهاي جهاني و استفاده از تجارب بين المللي است. در اين جهت نياز بود تا در ابتدا شناخت كلي از اين صنعت حاصل و با نگاه به روندهاي جهاني ميزان اهمييت آن در ميان ساير صنايع هوانوردي سنجيده شود. در قدم بعدي به صورتي هدفمند كشورهايي به عنوان نمونه مطالعاتي انتخاب شدند و بررسي هاي لازم روي آن ها صورت گرفت. قبل از ارائه مناسب ترين استراتژي ها براي توسعه اين صنعت لازم بود تا برنامه هاي كلان كشور در اين حوزه و هم سطح فعاليت شركت هاي موجود داخلي مورد ارزيابي قرار بگيرند. بنابراين با تحقيق ميداني صورت گرفته و اطلاعات جمع آوري شده، سعي شد تا شرايط فعلي اين صنعت در كشور تبيين شود. در انتهاي اين فصل نيز تحليل SWOT از اين فناوري ارائه شده است. بعد از اتمام بررسي ها و يافتن درك مناسبي از شرايط داخلي و خارجي اين صنعت، تلاش شد در بخش مدل بومي براي سه حالت، مناسب ترين استراتژي براي هر حالت با ارائه ادله لازم ازائه شود.
شماره ركورد :
100432
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
صدر لاهيجاني،محمد همايون
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
جهانگيريان،عليرضا Alireza Jahangirian
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت