عنوان :
مدلسازي توربين GE frame 9 به كمك نرم افزار MATLAB
نويسنده اصلي :
غلامي نژاد، ساناز
كليدواژه فارسي :
ج-67 ص.، تصوير، جدول، 3+14
چكيده :
در اين پروژه توربين V94.2 در نرم افزار MATLAB/Simulink مدل شده كه صحت اين برنامه به كمك نرم افزار Thermoflow تاييد مي‌شود. سپس به دليل كمبود داده از نرم افزار Thermoflow جهت تهيه اين داده ها براي توربين GE frame 9E.03 استفاده ميشود. با جايگذاري اين داده ها در مدل تهيه شده اين توربين مدلسازي مي‌شود.
شماره ركورد :
100433
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر صادق تابع جماعت
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت