عنوان :
تحليل آئروديناميكي بال محدود و ملحقات آن در رژيم گذر صوتي
نويسنده اصلي :
دهخدا، شايان
كليدواژه فارسي :
و-هشت+63 ص.،تصوير،جدول،نمودار،5 كتابنامه
چكيده :
در اين پايان¬نامه، جريان گذر صوتي روي ايرفويل فوق بحراني whitcomb و همچنين بال محدود متناظر، به وسيله¬ي نرم¬افزار تجاري Fluent مورد تحليل عددي و بررسي قرارگرفته و نتايج حاصل در زواياي حمله و اعداد ماخ مختلف مقايسه¬ شده¬اند. نمودارها و كانتورهاي مربوط به كميت¬هاي فيزيكي به‌دست آمده‌از حل عددي، تغييرات جريان در رژيم¬هاي مختلف را نمايان مي¬سازند كه با مقايسه¬ي آنها تفاوت عملكرد بال در زواياي حمله¬ و اعداد ماخ مختلف زير صوت، نزديك به صوت و بالاي صوت مشاهده و تحليل ‌شده است.
شماره ركورد :
100434
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ماني، محمود
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سعيدي، محمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت