عنوان :
آشنايي با عملكرد توربين بادهاي عمودي و تحليل نتايج تجربي آن
نويسنده اصلي :
نجفي تربه بر،مائده
كليدواژه فارسي :
ي-هفت+46ص.،تصوير،جدول،نمودار،2+9كتابنامه
چكيده :
تامين انرژي همواره از نياز هاي مهم بشر بوده است .پيشرفت روز‌افزون صنعتي نياز به منابع انرژي را حياتي‌تر كرده است. سوخت‌هاي فسيلي مشكلات عديده‌اي از قبيل آلودگي محيط زيست و فناپذيري و...را داراست. به همين علت استفاده از انرژي هاي پاك هر روز مورد توجه بيشتري قرار مي گيرد. انرژي باد نظير ساير منابع انرژي تجديد پذير، بطور گسترده ولي پراكنده در دسترس است. تابش نامساوي خورشيد در عرض هاي مختلف جغرافيايي به سطح ناهموار زمين باعث تغيير دما و فشار شده و در نتيجه باد ايجاد مي¬شود. به علاوه اتمسفر كره زمين به دليل چرخش، گرما را انتقال مي¬دهد كه باعث ايجاد باد مي شود. انرژي باد طبيعتي نوساني و متناوب داشته و وزش دائمي ندارد. از انرژي هاي بادي جهت توليد الكتريسيته، پمپاژ آب از چاه‌ها و رودخانه‌ها، آرد كردن غلات، كوبيدن گندم، گرمايش خانه و مواردي نظير اين‌ها مي توان استفاده نمود. توربين‌هاي بادي به طور كلي به دو نوع محور عمودي و افقي تقسيم بندي مي شوند. توربين‌هاي باد محور‌عمودي با توجه به هزينه‌هاي كمتر ساخت و بهره برداي و مناسب بودن در سرعت‌هاي پايين، وزن و اندازه ي كمتر براي استفاده‌هاي شهري مناسب هستند. در اين پروژه ابتدا به بررسي كلي توربين‌هاي باد محور‌عمودي پرداخته شده است. سپس يك نمونه توربين باد كه پيش‌تر طراحي و ساخته شده مورد آزمايش هاي تجربي تونل باد قرار گرفته است. سرعت راه اندازي خودكار، تاثير جهت باد بر سرعت راه اندازي و تاثير اصطكاك بلبرينگ‌ها در سرعت و شعاع‌هاي مختلف بر عملكرد توربين طي اين آزمايش‌ها بررسي شده سپس نتايج آن ارائه و تحليل شده اند. با توجه به داده‌هاي حاصل از آزمايش‌هاي تونل باد مي توان گفت در بيشتر سرعت‌هاي معمول شهري قابليت را اندازي خودكار را داراست.
شماره ركورد :
100436
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
(كريميان،سيد محمد حسين)
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت