عنوان :
بررسي و تحليل لايه مرزي در سطح آزاد جسم پخ يك سر گير دار
نويسنده اصلي :
اجلّه، سيّد بصير
كليدواژه فارسي :
ح + 73ص.، تصوير، جدول، نمودار، 15 كتابنامه
چكيده :
در پايان نامه ‌ي پيش رو جريان مغشوش و پديده هاي فيزيكي مربوط به ايجاد لايه مرزي در سطح آزاد يك جسم پخ به صورت عددي مورد بررسي قرار گرفته است كه شبيه سازي هاي مورد نياز به وسيله ‌ي نرم ‌افزار تجاري Ansys - Fluent انجام گرفته است. در تحقيق حاضر، يك استوانه ايستاده و يك سر گيردار به عنوان جسم پخ در نظر گرفته‌ شده است. بعد از انجام مراحل استاندارد جهت شبيه سازي عددي جريان مغشوش، كميت هاي فيزيكي جريان، برهم كنش هاي مختلف پديده ها و به طور كلي رفتار جريان در نواحي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت با توجه به پروفيل‌ هاي سرعت، اغتشاش و فشار به دست آمده در حالت ‌هاي دو بعدي و سه بعدي، به پديدارشناسي جريان پرداخته ايم.
شماره ركورد :
100437
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سعيدي، محمّد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت