عنوان :
حل عددي يك فن صنعتي به وسيله ي نرم افزار انسيس و تعيين جنس ماده سازنده آن
نويسنده اصلي :
مؤمن آبادي، اميرحسين momenabadi, amirhossein
كليدواژه فارسي :
ح+40 ص.، تصوير،نمودار،جدول، 1+7 كتابنامه
چكيده :
در اين گزارش، با بهره گيري از نرم افزار انسيس ابتدا سيال حول يك فن صنعتي را حل كرده و برخي از پارامترهاي مرتبط با سيال را به دست مي آوريم و سپس اين حل سيالاتي را به عنوان ورودي نيروها و بارهاي وارد بر سازه اعمال مي كنيم و با مشخص كردن ماده و خواص مرتبط با آن مقادير تنش و كرنش ايجاد شده كه معيار تصميم گيري هستند را به دست مي آوريم و سپس با توجه به اين معيارها جنس ماده مناسب براي استفاده در سازه ي اين فن را تعيين مي كنيم.
شماره ركورد :
100438
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مسگرپور طوسي، ابولقاسم
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت